Sétálni a Biblián

  1. Isten teremtette az embert.

Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá:

,,képmásunkra, hozzánk hasonlóvá” = Az ember mas, neki van lélek, hasonló mint Isten

  1. Korintus 6:19 Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?

(Itt van Test + Lélek)

  1. A bűn = Halálos betegség
  1. Isten teremtett egy Szent nemzetet, amelyből a fiát adja a világnak = A Zsidó nép.

Szövetséget kötök Izráellel

Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 12:2 Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.

3 Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

  1. Isten Fia, Jézus Krisztus, A Lelki Orvos

Filippi 2:7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;

8 megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

Jézus mint lelki orvos

Márk 2:16 Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik.

17 Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Új Szövetséget kötök

Zsidók 8:8 Mert hibáztatja őket, amikor így szól: „Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izráel házával és Júda házával;

Csak a hit nem elég!!!

Galata 3:26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

3:27 Mivel mindenki, aki Krisztusba merítkezett be, az Krisztust öltötte magára.

János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mi nagyon ismerunk ezt a szep János 3:16

De,

Nem ez az egész üzenet!!!

Néz! János 3:3-6

János 3:3 Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.

4 Nikodémus ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?”

5 Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

(születik víztől = Bemeritkezes)

(Isten országa = Isten Egyháza)

6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.

7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.

A vallásos világ csodálkozik, hogy Jézus azt kéri, hogy merűljűnk be.

De Jézus ezt mondta: ,, Ne csodálkozz.”

Minden ami Kell

  1. Hinni Márk 16:16

Márk 16:16 Aki hisz és bemerítkezik, az mind megszabadul. Aki azonban nem hisz, arra ítélet vár.

  1. Megtér Lukács 13:3

Lukács 13:3 Nem! Sőt – mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen

vesztek el.

  1. Vallani Máté 10:32

Máté 10:32 „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,

  1. Bemerítkezés Apcsel 2:38

Apcsel 2:38 Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és merítkezzetek be

valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.