Ó emberből, új ember.

A Szentírás több helyen is megemlékezik arról, hogy Isten terve szerint, az ember történelme során, lesz egy olyan időszak, amiben az óemberből majd, egy újembernek kell kialakulni. A Biblia arról is tájékoztat bennünket, hogy az óember az nem más, mint az évezredek alatt bűneibe süllyedt emberiség, aki már képtelen saját erejéből változtatni helyzetén. A Teremtőnk pedig elérkezettnek látta az időt arra, hogy megszabadítsa ebből az állapotából és megteremtse a lehetőségét az újembernek, aki megszabadulva bűnei terhétől egy újszövetségben jogot szerezhet az üdvösségre. Erről olvashatunk az ószövetségi próféciákban, Ézsaiás, Joel, és Jeremiás prófétáknál, valamint az újszövetségi Apostolok cselekedeteiben is. Ez utóbbiból idézzünk fel igeverseket:

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki, mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” (Apostolok cselekedetei 17. fej. 30-31. versek, 156. old.)

Azt is megtudhattuk a Bibliából, hogy ez a férfi nem más, mint Isten saját egyszülött, Fia Jézus Krisztus, akit bűneink megváltójaként küldött hozzánk:

„Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket és hang hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok”. (Máté 17. fej. 5. vers, 23. old.)

Láthatjuk, hogy a Teremtőnk ezt a változtatást már jó előre elhatározta, és terve szerint a Krisztusban való hit és példa alapján, minden feltételt biztosított teremtményei számára, az óemberből újemberré válás lehetőségéhez. De nézzük melyek is ezek.

– Saját Fia, a megváltó Jézus Krisztus bűneinkért hozott áldozatával, biztosította a kegyelem, ajándékként való, egyszer és mindenkorra történő megadásának lehetőségét.

– Létrehozatta számunkra, prófétái és apostolai segítségével, az első század végére, a teljes Szentírást, ami az újszövetséggel kiegészülve, a teljes isteni elvárásrendet, és annak hű követésének írott formáját, tekercsek és levelek, másolati formájában már elérhetővé tette:

„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” (Lukács 21. fej. 33. vers, 98. old.)

– Megígérte, és kiárasztotta Krisztus követőire Szent Szellemét, biztosítva ezzel bölcs támogatását, és a megtért és bemerítkezett keresztények útjának segítését, a megszentelődés folyamatában, az üdvösségre:

„Amikor eljön ő az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól; hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.”(János 16. fej. 13-15. versek, 127. old.)

-Jézus Krisztus pedig megalapította a kereszténység alapjait biztosító „keltetőházat”, a saját gyülekezeti rendszerét, ami Isten családja, és biztosítja a keresztények megszentelődésének folyamatát, védi, és tanítja Isten gyermekeit, Jézus Krisztus testvéreit. Első megvalósuló példáját láthatjuk, az Apostolok cselekedetei 2. fejezetében:

„Akik pedig hittek az beszédének, bemerítkeztek és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.” (Apostolok cselekedetei 2. fej. 41. vers,136. old.)

Hogyan lesz hát az óemberből, az újember? Nézzük meg, hogy mit vár el tőlünk ezért a segítségért Isten?

Az első lépés a változásban a bemerítkezés rítusa. Ez az, amit, a bibliai ismeretei alapján, bűneit őszintén megbánó, a megtérést, a Jézusban való hitet önként felvállaló, és bűneit Jézus Krisztusban megvalló ember, Isten és tanuk előtt, megtesz. Ezt láthatjuk a már jól ismert igehelyen a Szentírásban:

„Térjetek meg, merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.”(Apostolok cselekedetei 2. fej. 38. vers)

Ebben, Isten elvárás rendje szerint, az Úr eltörli bűneinket, betudva Jézus Krisztus bűnmegváltó áldozatát. A kegyelem ajándékaként tiszta lappal indulhatunk a keresztényi életünknek. Az újember felöltözésével indulhatunk neki a megszentelődés reményteli útjának. Ehhez kapunk segítséget az Isten Igéjéből, a Szent Szellem magyarázó, értelmező segítségével. Ezek nélkül, nem sok esélyünk lenne a Sátán meg-megújuló támadásai és az anyagi világ visszahúzó ereje ellen. Nézzünk ezekből néhányat:

„Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; most azonban vessétek el magatoktól mind ezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.”(Kolossé 3. fej. 5-10. versek, 229. old.)

„Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak.”(Kolossé 3. fej. 12-15. versek, 229. old.)

„Amit pedig szóltok vagy cselekedtek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” (Kolossé 3. fej. 17. vers, 229. old.)

„Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.” (Kolossé 4. fej. 2. vers, 230. old.)

Új emberként élni a keresztényi életet sokszor nem könnyű feladat. Megmaradni a számunkra kijelölt „keskeny” úton csak Isten segítségével, Jézus Krisztus kezét fogva sikerülhet. Ebben ad segítséget nekünk Krisztus családja, saját gyülekezetei. Ennek próbálunk megfelelni, ilyen nehéz körülmények között is, ha kell online istentiszteletekkel, zoomos bibliaórákkal, keresztény kapcsolataink fenntartásával. Tegyük fel néha magunknak a kérdést:

Új emberek vagyunk már?

A felhasznált igeversek a következők voltak:

Ap. csel. 17; 30-31. versek,

Máté 17; 5. vers,

Lukács 21; 33. vers,

János 16; 13-15. versek,

Apostolok csel. 2; 41. vers

Apostolok csel. 2; 38. vers,

Kolossé 3; 5-10., 12-15., 17. versek,

Kolossé 4; 2. verse.