Amit a bűnről tudhatunk

Kezdhetném talán egy közismert vicc fordulattal, hogy van egy jó hírem meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem?

A rosszhír az, hogy minden ember, Isten erkölcsi normarendszere alapján, bűnös. Ezt ő maga jelenti ki a Bibliában, hogy ne legyenek kétségeink.

Nos, nehogy az a vád érhessen, hogy ezt én találtam ki, nézzük meg, mit mond erről a Teremtőnk, nekünk szánt üzenetében:

„Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem! Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is, mind bűnben vannak, amint meg van írva: ”Nincsen igaz ember egy sem, nincs, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.” (Róma 3. fej. 9-12. versek, 173. old.)

„Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelötte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.” (Róma 3. fej. 19-20. versek, 173. old.)

„Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híján van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által” (Róma 3. fej. 22-24. versek, 174. old.)

A jó hír pedig az, amint olvastuk, hogy minden ember, a kegyelem által, kivétel nélkül megszabadulhat a bűneitől, Jézus Krisztus segítségével.

Amint láthatjuk, a bűn központi kérdése a keresztény életnek. Isten emberért hozott megváltó terve meghatározhatja, az egész életünket és a hozzá való viszonyunkat is. A Szentírásból bemutatja nekünk, hogy az eredendő bűn, hogyan fertőzte meg az első emberpárt, és kinek köszönhettük mindezt. Az Igéből megtudhatjuk azt is, hogy a bűn tulajdonképpen nem más, mint eltérés és elhajlás Isten nekünk szánt életmód törvényeitől. Letérés arról az útról, ami biztosíthatja számunkra, az áldások kísérte életet, és majdan az örök életbe jutás lehetőségét. A bűn, olyan világi szabályok követését jelenti, amelyek összeegyeztethetetlenek a Teremtőnk szándékával. Az ember szinte észrevétlenül került csapdába a Sátán ravaszsága által, de ugyanakkor, a szabad akarata is kellett ahhoz, hogy szembe kerüljön a Teremtőjével. Isten látta a szorult helyzetét szeretett teremtményeinek, és azt is tudta, hogy a menekülés útja nélküle nem tud megvalósulni. Tudta azt is, hogy az embernek meg kell ismernie a bűn személyiség romboló hatását. Saját akaratából kell azt felismerve, megutálnia és elfordulnia tőle. Ez bizony hosszú és lassú folyamat. Látva elesettségünket, szeretetében megváltó tervet készített nekünk, ami nem volt egyszerű. A bűn, az erkölcsi lényű Istennél, nem maradhat büntetlenül. Isten és a bűn egymást kizáró fogalmak. Mindezt meg kellett mutatnia az embernek, a kimenekülés útjával együtt. A megoldást, választott népén keresztül, saját Fiának, mint egyedül szóba kerülhető bűntelen megváltó áldozatnak, a felhasználásával, valósíthatta csak meg. Aki az ő családjához akar tartozni, annak, bűntelennek, ha ez nem megy, bűntől Krisztus által megváltottnak kell lennie. Ez utóbbiak a keresztények

Erről szól az Ó és az Újszövetség, a Bibliában, ami nem más, mint a bűn elleni harc története.

Az ószövetségi, Mózes öt könyve, és a próféták könyvei mutatják meg az utókornak, hogy mi is a bűn, milyen károkat okoz az emberi életben. Az Újszövetség pedig megmutatja, Jézus Krisztus segítségével történő, és a bűntől való megszabadulás, egyedül tökéletes formáját. Egyúttal, az üdvösség mindenki számára elérhető, lehetőségét.

Az ember, a Tízparancsolat megismerésével, megtudta, hogy mi a bűn, és ettől fogva mihez tartsa magát. Az Újszövetség jézusi parancsolatai pedig, az apostolok tolmácsolásában, megmutatják számunkra a megváltás Isteni tervének megvalósíthatóságát. Isten ajándékba adott kegyelme Jézus értünk vállalt tökéletes áldozata és feltámadása által, egyszer és mindenkorra kijelölte a bűntől való megszabadulás lehetőségét. Egyben helyére tette az Istennel kötött szövetségek természetes sorrendjét. Nézzük meg az utat, amit Isten mutat nekünk a megszabaduláshoz, Igéjében:

„A test cselekedetei azonba nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam: akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.” (Galata levél 5. fej. 19-21. versek, 217. old.)

A Jézus Krisztusban való hit megvallása, a megtért élet, Krisztus családjába való tartozás elnyerése, és a szövetséget megpecsételő és a bűnök bocsánatára való bemerítkezés, mind-mind a bűn felszámolásának lépései és egyben, az üdvösség feltételei. Ahogy azt az Igében olvashatjuk:

„Térjetek meg, és meritkezzetek be valamennyien, Jézus Krisztus nevében, a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.” (Apostolok cselekedetei 2. fej. 38. vers, 136. old.)

Ha röviden akarjuk megfogalmazni, a bűntől való megszabadulás krisztusi útját, forduljunk a római levélhez:

„Senkinek se tartozzatok semmivel csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.” (Róma 13. fej. 8-10. versek, 183. old.)

Így töltődik be Jézus által, a földre általa lehozott és odafenn jól működő, isteni szeretetelve, az ószövetségi törvénybe.

„Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6. fej. 22-23. versek, 176. old.)

Ez a megszentelődés útja, ami a bűneinktől való tudatos megszabaduláshoz elvezet bennünket. Rögös és keskeny ez az út, amit mindnyájunknak szabad akaratából kell felvállalnunk, és bejárnunk. Ez vezet minket egyedül, a Teremtőnkkel való megbékéléshez. Az Isteni igazsághoz és törvényeihez, az örök élethez. Az Isteni terv megvalósulásához.

A felhasznált igeversek a következők voltak:

Róma 3; 9-12. versek,

Róma 3; 19-20. versek,

Róma 3; 22-24. versek,

Galata 5; 19-21. versek,

Apostolok cselekedetei 2; 38. vers,

Róma 13; 8-10. versek,

Róma 6; 22-23. versek.