Krisztus Egyháza Azonosítása

A múlt heti alkalmunk igehirdetését azzal fejeztük be, hogy a következő igehirdetés arról fog szólni: Miképpen biztosította a Teremtőnk Krisztus családjának, az újszövetségi Krisztus Egyház gyülekezeteinek, fennmaradását, növekedését, Isten tervét megvalósító működését és folyamatos újjászületését?

Ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, valóban Isteni bölcsességre, volt és van szükség. A Teremtőnk ebben a kérdésben sem bízott semmit a véletlenre. Hozzánk írott üzenetében, a Bibliában, olyan azonosító, „ismertető jegyeket” helyezett el, amelyekre figyelmezve ellenőrizhetjük saját gyülekezetünk hitelességét, vagy bármikor, bárhol létrehozhatunk egy újabb, Krisztus saját egyházát azonosan megjelenítő gyülekezetet a világban. Rövidtávú próféciákban pedig, maga Jézus Krisztus, előre jelezte mind az újszövetség, mind a Krisztusi egyház létrejöttét:

„Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak és ezt mondta: „E pohár amaz újszövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” (1. Korinthus 11. fej. 25. vers)

„Én pedig azt mondom neked: Te Péter / petrosz=kövecske/vagy, és én ezen a kősziklán /petra= Jézus és Isten szimbóluma a Bibliában/ építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” (Máté 16. fej. 18. vers)

Majd elküldte tanítványait, hogy vigyék el az evangéliumot az egész világba:

„Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és bemerítkezik /baptidzó/, üdvözül, aki pedig nem hisz elkárhozik.” (Márk 16. fej. 15-16. versek)

Az említett „ismertető jegyek”, mérföldkövek, azon az úton, amin az elhívott „keresők”, elindulva az igazság ismeretére és az üdvösségre eljuthatnak.

Kérdezhetnénk; Hogy miért is van erre szükség?

Nos, a válaszért is az Isten Igéjéhez kell fordulnunk. Jézus Krisztus, amikor földi feladatait bevégezve visszatért az Atyához, itt hagyott egy új, általa megkötött szövetséget Isten és az ember között, és létrehozott egy saját gyülekezeti formát. Ebben, a tanítványai és követői, akik az ő családja, együtt tanulhatják, gyakorolhatják a megtért életet, a megszentelődés folyamatát, az üdvösség reményében. Ezek a gyülekezetek bölcsői az újkeresztényeknek, tanítói a haladóknak, és biztos védelmezői a választott „keskeny úton” haladóknak. Ezért nélkülözhetetlenek. A Szentírásban Isten gondoskodott arról, hogy a benne elhelyezett azonosító „ismertető jegyek” alapján, biztosan Isten családjában és ne valami másik családban legyünk. Ennélkül nem tudhatjuk, hogy jó helyen vagyunk-e? Biztonságban, vagy a kárhozat útján járunk. A felelősségünk óriási, és nekünk kell a helyes döntést meghoznunk abban, hogy figyelünk-e ezekre az azonosító jegyekre. Erre figyelmeztet bennünket maga Jézus is mielőtt eltávozott:

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők!” (Máté 7. fej. 21-23. versek)

Az azonosításhoz kérdéseket kell feltennünk magunknak, amihez a válaszokat pedig az Igében kell megtalálnunk.

Nézzük akkor a fontos kérdéseket és a hozzátartozó válasz igéket:

Kérdés: Ki alapította meg Isten egyházát, és kiről nevezték el? Válasz: Jézus Krisztus a megalapítója egyházának és az ő nevét viseli az Ige szerint: Máté 16. fej. 18. versében feljebb, már olvastuk.

„Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. (Róma 16. fej. 16. vers)

Kérdés: Hol és mikor alakult meg az egyház első gyülekezete? Válasz: Jeruzsálemben alakult meg, Krisztus után 33-ban, pünkösd napján.

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,”

„Sok kegyes zsidóférfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek.”

„Péter így válaszolt: Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.”

„Akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.”

„dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (Apostolok cselekedetei 2. fej. 1. 5. 38. 41. 47. versei)

Kérdés: Ki a feje (főpapja), és ki a teste az újszövetségi egyháznak?

Válasz: Jézus Krisztus a feje és főpapja a saját egyházának. Gyülekezeteinek összessége pedig, az egyháza az ő teste:

„Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első.” (Kolossé 1. fej. 18. vers)

„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”(1. Korinthus 12. fej. 27. vers)

Kérdés: Ki lehet tagja Krisztus Egyházának?

Válasz: Aki teljesíti Isten Igéjében leírt kéréseit, feltételeit, azt az Úr hozzá adja az egyházához, amik a következők:

-Meg kell ismernie az igét. „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róma 10. fej. 17. vers)

-Hinnünk kell Istenben. „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsidó 11. fej. 6. vers)

-Vallani kell, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.” (Róma 10. fej. 9-10. versek)

-Meg kell térnünk. „A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.” (Apostolok cselekedetei 17. fej. 30. vers)

-Be kell merítkeznünk. „Térjetek meg, és merítkezzetek be Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.” (Apostolok cselekedetei 2. fej. 38. vers)

„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba merítkeztetek be, Krisztust öltöttétek magatokra.” „Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok és ígéret szerint örökösök.” (Galata 3. fej. 26. és 29. versek)

Kérdés: Mi Krisztus Egyházának a szervezeti felépítése, és min alapszik a tanítása?

Válasz: Az Úr, Krisztus Egyházának nincs földi feje, sem területi, nemzeti vagy nemzetközi központja, hierarchikus hatalmi rendszere. Csak gyülekezeten belüli feladatokból adódó, szereteten és tiszteleten alapuló hatalmi viszonyok, működtetik a gyülekezetet. A belső gyülekezeti irányítást a vének tanácsa és az evangélista látja el. A konfliktusokat közösen oldják meg. Püspökök, diakónusok, és a presbiterek közösen rátermettség szerint választatnak meg a közösség jóváhagyása által. Erre utaló igeversek találhatók a Timóteushoz írott első páli levélben és a Tituszhoz írott levélében. Miután ezt látjuk a Bibliában, az Isten kérése és bölcsessége megnyilvánulásaként, ehhez ragaszkodunk. Krisztus az egyedüli feje és üdvözítője a gyülekezeteknek és az egyházának. A gyülekezet működése, egyedül a Szentírás tanításán, Isten Igéjén alapul, a Szent Szellem hathatós segítségével. Ez az egyetlen Isten által alapított és ma is működő egyház, a többit mind ember alapította. A Bibliában nem találkozunk felekezetekkel.

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2.Timóteus 3. fej. 16-17. versek)

„Az ő lábai alá vettetett mindent”, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.” (Efézus 1. fej. 22-23. versek)

A Teremtőnk parancsolatjaként, komolyan kell, hogy vegyük, János apostol prófétai kinyilatkoztatását:

„Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben; ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. (Jelenések 22. fej. 18-19. versek.)

A felsorolt kérdések és a rájuk adott bibliai válaszok egyértelmű hitelesítési és azonosítási pontjai Jézus Krisztus saját egyházának, Isten családjának. Egyben megkönnyítik az újszövetségben való hiteles eligazodást, a kereső ember számára.

A felhasznált igeversek a következők voltak:

Máté 16; 18. vers,

Ap. csel. 2; 15. vers,

Róma 16; 16. vers,

Efézus 1; 22-23. vers,

1.Korinthus 11; 25. vers,

Márk 16; 15-16. versek,

2.Timóteus 3; 16-17. versek,

Máté 7; 21-23. versek,

Lukács 24; 44-49. versek,

Ap. csel 11; 26. vers,

Kolossé 1; 17-18. versek,

Róma 10; 17. vers,

Zsidó 11; 6. vers,

Róma 10; 9-10. versek,

Ap. csel. 17; 30. vers,

Ap. csel. 2; 38. 41. 47. versek,

Róma 6; 3-4. versek,

Galata 3; 26-27. versek,

Efézus 5; 23. vers,

Jelenések 22; 18-19. versek.