Egy új keresztényi Krisztus Egyháza Gyülekezet létrehozása

Elmúlt vasárnap istentiszteleti alkalmának igehirdetési témáját meghatározta az eltervezett délutáni programunk, amiről majd alább fogok még megemlékezni. Egy új keresztényi Krisztus Egyháza Gyülekezet létrehozása, ugyanis felveti annak megvalósulásának, Istentől eredő feltétel rendszerét. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy az, hogyan történik meg. A felekezeti világ egyházgyülekezeti formái, mint láttuk, sokféle egymástól is eltérő megoldást mutatnak. Ezeknek egy közös szépséghibája van, hogy emberi elképzeléseket követnek, és eltérnek a Teremtőnk elvárásrendjétől. Nos, ez, ahhoz képest elég nagy probléma, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, földi élete során létrehozott egy új szövetséget – Isten és az ember között – a Teremtőnk előre elhatározott terve alapján. Ennek megfelelően pedig, megalkotta azt a gyülekezeti formát, amelyben a Krisztust követők – Isten családja tagjaiként – gyakorolhatták a megtért életük Istennek tetsző formáját. Egy ilyet hozott létre, ami azóta sem változott. Mindezt pedig az ószövetségi próféciákban előre jelezte, majd precízen leíratta az Újszövetség szerzőivel, hogy az pontról-pontra, követhető legyen az utókor elhívott keresztényei számára. Ahhoz, hogy a mai korban is ugyanazt az egyházat követhessék, amit Jézus Krisztus alapított, ahhoz a Biblia erről szóló szabályait kell, hogy kövessék. Egyszerűen nem tehetik meg, hogy eltérjenek tőle. Az Isten terve, hogy az ember, bűneitől megszabadítva, az üdvösségre eljuthasson, csak így valósulhat meg. Erről olvashatunk a Bibliában, először ószövetségi próféciaként, majd Jézus Krisztus jövendölésében, végül a megvalósulás leírásában Péter apostoltól:

„Eljön az idő – így szól az Úr – amikor újszövetséget kötök Izráel és Júda házával. (Jeremiás 31. fej. 31. vers)

„Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből.” ( Ézsaiás 2. fej. 2-3. versek)

„Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, de én ezen a „kősziklán” /magamon és az Atyán/építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” (Máté 16. fej. 18. vers)

„Akik pedig hittek az ő beszédének, bemeritkeztek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.” (Apostolok cselekedetei 2. fej. 41. vers)

„Tartsatok meg, és teljesítsetek minden Igét, amelyet én parancsoltam nektek! Semmit se tégy hozzá, se el ne végy belőle.”(5. Mózes 13. fej. 1. vers)

A Teremtőnk, két biztosítékot is épített bele a tervébe. Az egyik maga a Szentírás, Isten Igéje és üzenete, ami tartalmazza az üdvösségre jutás újszövetségi feltételrendszerét. A másik pedig a Szent Szelleme kiárasztása a hozzá igyekvőkre, akinek a segítségével, a Szentírás elvárásrendjének helyes értelmezését valósítja meg. Mindkettőben Isten örök igazsága és kikezdhetetlen bölcsessége nyilvánul meg, ami a legkisebb mértékben sem helyettesíthető, az ember magabízó látszólagos bölcsességével. Nézzünk most néhány bibliai igeverset, amelyek rávilágítanak minderre:

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Jézus beszéde által.” (Róma 10. fej. 17. vers)

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” ( 2. Timóteus 3. fej. 16-17. versek)

„A Pártfogó pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” ( János 14. fej. 26. vers)

Krisztus Egyháza gyülekezetei, ennek értelmében bárhol a világon létrehozhatók, a Bibliában található azonosítási ismertetőjegyek alapján. Egy dolgot nem tehetünk meg, hogy eltérünk azoktól! Ha mégis eltérnénk, és máshogy akarnánk működtetni Isten családját, akkor éppen az ő örökkévaló tökéletességét, teremtő erejét és bölcsességét vonnánk kétségbe. Ne tegyük, ha nem akarunk szembe menni a mindenség teremtőjének, a mi érdekünkben meghozott törvényeivel.

Láthattuk, amint létrejött Krisztus Egyháza Jeruzsálemben, és kiáradt a Szent Szellem a bemerítkezettekre. Azt is tudhatjuk, a történelmi kutatások alapján, hogy a Biblia írott formában az első század 85-90-es éveire teljessé vált, levelek, tekercsek és azok másolataiban. Teljesülhetett Istennek az a terve is, hogy a Biblia írásos formája biztosítsa, az átadhatóság, a taníthatóság, terjeszthetőség kritériumait, biztosítva ezzel, fennmaradását az örök időkre. Így rögzítve lettek azok az igeversek is, amik az újabb és újabb keresztény gyülekezetek létrejöttének feltételeit hosszútávon biztosíthatták. Tartalmazták ugyanis azokat az egyházazonosító ismertetőjegyeket, amiknek az alapján Krisztus Egyháza gyülekezeteit életre lehet hívni bárhol és bármikor. Legközelebbi istentiszteleti összejövetelünkön ezekről az egyházazonosító ismertetőjegyekkel fogunk foglalkozni. Mindenkit várunk ehhez is szeretettel.

A felhasznált igeversek a következők voltak:

Ap. csel. 2; 38. , 41. és 47. versek,

Ézsaiás 2; 2-3. versek,

Jeremiás 31; 31-34. versek,

Joel 3; 1-3. versek,

5. Mózes 13; 1. vers,

Máté 16; 18. vers,

Márk 16; 16. vers,

Róma 10; 17. vers,

János 14; 26. vers,

János 16; 13. vers,

János 8; 44. vers,

Jelenések 20; 10. és 14. versek,

Jelenések 21; 8. vers.