Minden kereszténynek törekednie kell arra, hogy Isten Igéjét egyféle képpen szólja

Minden magát kereszténynek tartó ember számára, könnyen beláthatónak kellene lennie, hogy Isten Igéjének helyes értelmezése kiemelkedő fontosságú kérdés, az üdvösségünk szempontjából. Miután a Biblia üzenete, éppen Isten tökéletes lénye miatt, csak egyetlen jelentéstartalommal rendelkezik, rémisztőnek tűnik a felekezeti világ sokféle értelmezési gyakorlata. Ugyanis minden kereszténynek törekednie kell arra, hogy Isten Igéjét egyféle képpen szólja. Erre a Szentírásban a Teremtőnk, Pál apostol profetikus kijelentéseiben, fel is hívja mindnyájunk figyelmét:

„A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.” (1. Korinthus 1. fej. 10. vers)

„Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.” (Efézus 4. fej. 3-5. versek)

Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni ezeknek az elvárásoknak, a Biblia részletes és alapos ismeretére, tanulmányozására, és a Szent Szellem segítő, gondolatainkat megtermékenyítő, segítségére is szükségünk van. Erről tanúskodnak a következő bibliai igék:

„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. (Károlyi Biblia: 2. Timóteus 2. fej. 15. vers)

„A Pártfogó pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14; 26. vers)

„Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.” (Apostolok cselekedetei 2. fej. 38. vers)

„Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.” (Jakab 1. fej. 5-8. versek)

Amint látjuk, Istenünk határozott kérései elvezethetnek bennünket az írásbeli szövegek helyes értelmezéséhez. Ha pedig külön kérjük is imában az ő bölcsességének irányítását, rábízva magunkat a felsőbb intelligencia vezetésére, akkor reménykedhetünk abban, hogy a kereszténység majd egykoron „egyféleképpen szól”, és cselekszik. Ne feledjük, ezen majd a számonkérés idején, az üdvösségünk fog múlni. Ezt maga Jézus Krisztus jelenti ki nekünk:

„Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.” (János 12. fej. 48-50. versek)

Még egy fontos összefüggésre szeretném felhívni a szíves figyelmeteket. Van néhány olyan fontos Biblia értelmezési szabály, ami megsegít bennünket abban, hogy elkerüljünk hibás fogalmi megállapításokat. Ezeket a szabályokat a Bibliai Hermeneutika tudomány fogalmazta meg. Amiért bizalmunk lehet benne, azt annak a kutatói alapállásnak köszönhetjük, ami a Biblia Isteni szerkesztettségének, és ihletettségének elfogadására épült. Így a Szentírásban, maga a Teremtő bölcsessége írja elő az értelmezés szabályait.

Ezek a szabályok, olyan dogmák kialakulását igyekeznek meggátolni, amelyekkel a Biblia nyilvánvalóan szembenálló véleményt fogalmaz meg, vagy nem nyilatkozik róla. (Jelenések könyve 22. fej. 18-19. az 5. Mózes 4. fej. 2. és a 13. fej. 1. versei alapján.)

Melyek ezek a szabályok?

-A Biblia Igéit a maguk természetes jelentésében, valóságos emberi beszédként értelmezzük, az emberi logika szabályai szerint. Ugyanis arra épül. (Lukács 10. fej. 26-28. versek)

-Részletes és gondos megfigyelést igényel az Ige vizsgálata. (2.Timóteus 2. fej. 15. vers)

-Figyelembe kell venni az Igék műfaji sajátosságainak szabályait. (leírás, vers, dal, példabeszéd, látomás, stb.)

-Az eredeti nyelv szóhasználatát is figyelembe kell venni.

-Szinkronitás elvének megvalósulása. A Biblia hármas tartalmi-formai szintjén ellentmondás mentesnek kell bizonyulnia. A könyvek, a szövetségek, és a teljes Biblia fogalmi egységének létre kell jönnie.

-A párhuzamos fogalmi egységek igéinek felkutatása. Pl.: A hit és a cselekedetek egysége csak együtt értelmezhető. (Zsidó 11. fej. 6. és Jakab 2. fej. 17-20. versek)

„ Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat.”

„Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő?” „Ugyanígy a hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában

-Nem vehetünk el és nem adhatunk hozzá Isten Igéjéhez, mert a Teremtőnk identitását, örök és tökéletes létét, az élet és lét teremtői képességét, változhatatlanságát, vonnánk kétségbe.

Ha Istenünk Bibliában megfogalmazott üzenetét tisztán akarjuk értelmezni, meg kell, hogy tartsuk velünk szemben megfogalmazott elvárásait, és ő alkalmassá fog tenni bennünket erre. Kitisztulnak a ma még homályos bibliai összefüggések, és elérhető közelségbe kerül az üdvösség minden keresztény számra:

„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem Istentől való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. (1. Korinthus 2. fej. 12-13. versek)

A felhasznált igeversek a következők voltak:

Korinthus 1; 10. és 13. versek,

Efézus 4; 3-5. versek,

2.Timóteus 2; 15. vers,

Ézsaiás 55; 8-11. versek,

Ézsaiás 46; 9-10. versek,

Máté 4; 1-11. versek,

Ap. csel. 2; 38. vers,

Jakab 2; 17-20. versek,

Zsidó 11; 6. vers,

Jelenések 22; 18-19. versek,

Jakab 1; 5-8. versek,

1.Korinthus 2; 12-13. versek.