Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó.”

Az elmúlt vasárnapi igehirdetésben, arra tettünk kísérletet, hogy összehasonlítsuk az emberi – világi, és az Istentől való ÍGÉRETEK tulajdonságait. Különös tekintettel azok megvalósulására, bekövetkeztére. A téma azért fontos a számunkra, mert egy olyan tendencia látszik kialakulni a világban, amire nem igazán lehetünk büszkék úgy általában. Azt lehet tapasztalni, hogy az adott szó értéke mintha devalválódna. Ígéretek hagyják el az emberek száját anélkül, hogy megvalósulásuk követné azokat. A gyorsan változó világban egyre több a bizonytalanság, ami sajnos az erkölcsi tartás általános amortizálódását is magával hozta. Mindnyájan tudunk példákat hozni az életünkből, hogy bizony a szavahihetőséggel, mint erénnyel, egyre ritkábban találkozunk. Pedig nem jól van ez így. Persze hibáztathatjuk ezért a rohanó világunkat, a bizonytalan és igazságtalan társadalmi környezetet, elbagatellizálva saját egyéni felelősségünket.

De tehetünk – e valamit ez ellen a negatív tendencia ellen? Milyen változásra lenne szükség ahhoz, hogy az elhangzó ígéretek, ne csak pusztába kiáltó, elhaló szavak legyenek? Hanem, jobbító szándékú, építő, hasznos és megvalósuló tevékenységek. Az ígéret megvalósulásának problémája, egy következmény, ami az Isten kéréseinek figyelmen kívül hagyásából ered.
A megoldás a világ, és a keresztények számára is az Isten üzenetében, a Bibliában benne foglaltatnak. Olyan univerzális erkölcsi alapvetéseken nyugszik, olyan objektív Isteni törvényeken, amelyeket a Szentírás gondoskodó szerzője, a Teremtő, számunkra egyértelműen megfogalmaz.
Miért is bízhatunk Isten Igéjében?
Először is, mert Isten nem változik, örök. Kijelentései és a próféciák biztosítanak bennünket tökéletességéről, isteni tulajdonságairól. Nézzünk erről néhány bizonyító erejű igeverset. Ézsaiás 46. fejezetében azt is megtudjuk:

„Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló! Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.” (Ézsaiás 46. fej. 9-10. versek, 695. old.)

A 119. Zsoltár 89-90. verseiben ezt olvashatjuk:

„Uram, Igéd örökre megmarad szilárdan akár az ég. Nemzedékről, nemzedékre megmarad igazságod.” (119. Zsoltár 89-90. versek, 592. old.)

”Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Lukács 21. fej 33. vers. 98. old.)

Számtalan bibliai példa bizonyítja, hogy Isten ígéretei mindig megvalósulnak, Ha csak Noéra, Ábrahámra, Mózesre, a választott népére, vagy Jézus Krisztusra gondolunk, az eredmény ugyanaz. A megvalósulást végtelen hatalma, és teremtő ereje biztosítja minden esetben. A Teremtőt nem lehet rajta kapni sehol a Bibliában, hogy valamit ígért volna. és az nem valósult meg. Péter apostol arra kér bennünket, hogy bizalmunkat inkább belé helyezzük, és az Igéjében elküldött kérései szerint éljük az életünket. Akkor a mi ígéreteink is meg fogják állni a helyüket.

„Az Ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével, hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.” (2.Péter levél 1. fej. 3-4. versek. 266. old.)

Amikor általában a világ erkölcsi hanyatlását és benne a megvalósulatlan ígéreteket tapasztaljuk, bizony sokkal jobban oda kellene figyelnünk a Teremtőnk üzenetére. Mindennapi életünket, döntéseinket, ígéreteinket, a Biblia igazsága, isteni bölcsessége alapján kellene megélnünk, és nem a világ emberi vagy sátáni ígéretei alapján. Komolyan kellene vennünk Jézus Krisztus, figyelmeztető szavait, amelyeket a Máté evangélium verseiben olvashatunk:

„Ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál.” (Máté 5. fej. 33. vers, 7. old.)
„Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.”(Máté 5. fej. 37. vers, 7. old.)

Nézzük meg, hogy mik jellemzik Isten Bibliában megfogalmazott ígéreteit, és vessük őket egybe a sajátjainkkal, mert ezeket várja el tőlünk is a Teremtőnk:

1. Örök érvényűek, mert Isten örök. Mi sem változtathatunk ígéreteinken.
2. Igazak, mert erkölcsi lényként Isten nem hazudhat. A hazugságot egyébként, a mi számunkra is az üdvösséggel összeférhetetlennek ítéli a Teremtőnk.
3. Az emberre szabottak, így a betartásuk a mi épülésünket és megszentelődésünket szolgálják.
4. Isten atyai, féltő szeretetéből erednek ígéretei. Teremtőnk és gondoskodó Atyánk ő, aki jót akar nekünk.
5. Az Isten ígéretei, képesek az ember megváltoztatására. Jobb emberré válásunk érdekében tőlünk is elvárja, hogy betartsuk ígéreteinket.

Az Igei példákból láthatjuk, hogy Isten hű az ígéretéhez, és joggal várja el tőlünk, hogy mi is hűek legyünk a mi ígéreteinkhez. A Biblia eligazítást ad nekünk ahhoz, hogy megértve megfogadjuk tanácsait. Teljes bizonyosságot nyerhetünk arról, hogy a Biblia, egy értünk hozott isteni ígéret az örök életünkre.

Ahogyan 2. Timóteushoz írott páli levélben olvashatjuk:

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2. Timóteus 3. fej. 16-17. versek, 242. old.)

Ez az ígéret az, amiben bátran megbízhatunk. Isten igéi pedig példát és erőt adnak nekünk, az ígéreteink híven való megtartásához.

A felhasznált igeversek a következők:
Ézsaiás 46; 9-10. versek,

119.Zsoltár 89-90. versek,

Lukács 21; 33. vers,
2. Péter 1; 3-4. versek,
Máté 5; 33. és 37. versek,
2. Timóteus 3; 16-17. Versek