Amit keresztényként tudhatunk a lelkiismeretről

A wikipédia szerint: ”A lelkiismeret az a képességünk, amelynél fogva saját cselekedeteink és egész erkölcsi mivoltunk fölött, erkölcsi ítéletet mondunk.” Persze az ateista világ, arról mélyen hallgat, hogy ez az erkölcsi mivoltunk honnan ered. Illetve azt próbálja elhitetni velünk, hogy az anyag legmagasabb rendű működésének következtében, a véletlenek sorozatából jött létre. Hüm.

A Szentírás szerint viszont a lelkiismeret, az emberi létnek egy különleges Istentől származó tulajdonsága. Attól olyan különleges, ha egy számítógépes analógiával akarok élni, hogy a Teremtő Isten, amikor létrehozta a teremtés hatodik napján az embert, a hardver működtetéséhez, ami a föld elemeiből gyúrt teste, a lelkével együtt, elhelyezett benne egy kitörölhetetlen, beégetett, szoftvert is. Ez az, ami optimálisan segíti működni a teljes rendszert. Ez a szoftver a lelkiismeret. Ez egy Istentől számunkra megalkotott erkölcsi normarendszer lenyomata az emberi lélekbe elhelyezve. Ha gondolataink, vagy cselekedeteink szembe kerülnének eme isteni erkölcsi normákkal, diszkomfort érzetet, un. „lelkiismeret furdalást” okoznak. De nézzük meg, mikor történt ez először?

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá ás nővé teremtette őket.” (1.Mózes 1. fej. 27. verse, 6. old.)

Olvashatjuk a Bibliában a teremtés könyvében. Isten tökéletes lényt alkotott, amely megfelelt Isten országának, erkölcsi követelményeinek is, ahogy azt a következő versben ki is jelentette:

„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.” (1.Mózes 1. fej. 31. verse, 6. old.)

Ez a csoda, azóta is minden emberi teremtménynél, újra és újra megtörténik, amikor új élet fogan, és fizikai fejlődésének lehetőségei, ezt már megengedik. Érdekes a magyar nyelv, amikor ezt a szoftvert lelkiismeretnek nevezi, mert valóban kifejezi a működése lényegét, a lélek ismeretét. Amíg az ember ismeri, a belé helyezett tökéletes isteni lélek működését, és a szerint éli az életét, addig a Teremtője, és Isten országa számára, is elfogadható teremtmény. Amint a bűn, a szabad akarat lehetőségén keresztül, és a Sátán következetes romboló munkája következtében, megfertőzi az ember lelkét, szembe kerül Teremtőjével, megszakad az édeni kapcsolat Istennel. Ezzel vírusként működve, megfertőzi a szoftvert is, azaz elfedi és felülírja a bűn, a bűntelen lélek működését. Ezt láttuk az ember több ezer éves történetében, és ezt láthatjuk manapság is lejátszódni.

A bűn miatt nem ismeri fel, lelkiismerete a saját lelkének hibás működését, sőt sok esetben elfogadja az Istentől eltérő, sátáni sugalmazásokat.

Ez az a helyzet, amit a Teremtőnk meg akart, és meg akar ma is változtatni, az értünk hozott megváltó tervével. A bibliai üzenetében Isten megmutatja, hogyan nyerhetjük vissza jól működő lelkiismeretünket, Jézus Krisztus megváltó áldozata, a kegyelem, a megtért és megszentelődő életünk által.

Sokan teszik fel azt a kérdést keresztényeknek, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem kerülnek, mert nem kerülhetnek, kapcsolatba Isten megváltó, újszövetségi tervével? Ők eleve kárhozatra vannak ítélve?

Nos, éppen, hogy nem. Ugyanis a lelkiismeret szoftvere, többek között erre is megoldást ad. Erre éppen Pál apostol hívja fel a figyelmet örök mementóként, a Római levélben:

„Akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazíttatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd, azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által.” (Róma 2. fej. 12-16. versek, 172. old.)

Az is igaz azonban, hogy a világ bűnökkel terhelt környezete, nagyon megnehezíti az emberek, „természetes eszük szerinti”, helyes cselekedeteit, és így, a lelkiismeret helyes működését.

Láthatjuk, hogy a Teremtőnk, nem hagy minket kétségek között és mindenre gondolt a tervében. Sőt, azt is látni fogjuk, hogy az újszövetségben, arról is gondoskodott, hogy a sérült szoftverünk, a lelkiismeretünk, folyamatos javítás alatt álljon. Ennek érdekében, Isten Pártfogót küldött Jézus Krisztus kérésére, a földre. Ez az ő Szent Szelleme, akire minden megtérő, Krisztusban hívő, és bemerítkezéssel, mindezt felvállaló és kifejező keresztény, bizton számíthat. A Teremtőnk, mint minden fontos döntését, így ezt is, a hitelesség kedvéért, próféciákban (Ézsaiás, Joel, és Jeremiás próféták könyveiben) jó előre jelezte számunkra.

Jézus Krisztus pedig, így számolt be János evangéliumában a várható eseményről:

„én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (János 14. fej. 16-17. versek, 125. old.)

„A Pártfogó pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14. fej. 26. vers, 125. old.)

A kérdés már csak az: Hogyan tehetünk szert a Szent Szellem áldásos tevékenységére? Jézus Krisztus, és Pál apostol személyes példáján kívül, az általános választ Péter apostol adja meg az Apostolok cselekedeteiben:

„Térjetek meg és meritkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. (Apostolok cselekedetei 2. fej. 38. verse)

A Szent Szellem, mint láthatjuk, óriási segítséget nyújthat nekünk, újszövetségi életünkben. Emlékeztet bennünket Jézus Krisztus áldozatára, feltámadására, minden értünk elmondott szavára, parancsolatára. Ezen keresztül tisztítja meg a szívünket, és újra ébreszti a bennünk meglévő és elhomályosult lelkiismeretünket. Így a lelkünk megtisztulva válik újra Isten szemében is elfogadhatóvá, az örök élet, az üdvösség számára.

A felhasznált igeversek a következők voltak:

1.Mózes 1; 27. vers,

1.Mózes 1; 31. vers,

Róma 2; 12-16. versek,

János 14; 16-17. versek,

János 14; 26. vers,

Ap. csel. 2; 38. vers.