A lelkünk és a hitünk ápolásáról.

/összefoglaló/

Ilyenkor a karácsony és a szilveszter közötti időszak, nagyon alkalmas arra, hogy elgondolkozzunk az egész évi világi rohanás után, hogy mit is csinálhatnánk jobban a következő év során. Egy ilyen rendhagyó év, amit ez a pandémiás helyzet okozott, különös kettős helyzetet okozott a keresztényi életünkben is. Az istentiszteletek online formája, a karanténba kényszerítő helyzetek, egy sor korlátozást, felismerést és változást hoztak az életünkbe. Ugyanakkor sok mindent átértékeltünk, és kreatív megoldásokkal segítettünk magunkon. Ebben a helyzetben különös fontossággal bír a lelkünk harmóniájának megtartása, kondicionálása. A keskeny úton való megmaradás. Tegyük fel magunknak a nagyon is időszerű kérdést:
Hogyan ápoljuk a lelkünket, és erősítsük a már megszerzett hitünket?
Krisztus követőjeként bizonyára már te is feltetted magadnak ezt a kérdést. De biztos, hogy a mai helyzetre való, jó válaszra is leltél?
Kereszténnyé válásunk kezdetén, bemerítkezésünk utáni, a bűneinktől való felszabadulásunk okozta eufória, csodálatos felszabadító érzés. Kicsit olyan, mint a szerelem. Idővel megnyugszik, és fel kell, hogy váltsa egy magasabb rendű tudatos, szeretetté nemesülő állapot. A léleknek, csakúgy, mint a testnek, folyamatos táplálásra van szüksége, és ez az, ami a hitben való növekedésünket képes biztosítani. A Jézus Krisztus kijelölte „keskeny úton” való megmaradás feladata, keresztényi elszántságot, és odaadó figyelmet igényel. Ez nem mindig könnyű a mai világban.
Hamar rá kell, jöjjünk, hogy hitben való növekedésünknek a bemeritkezéssel, nem a végpontján, hanem éppenséggel a kezdetén vagyunk. Nem ülhetünk ölbe tett kézzel, Jézusra várva. Nem árt, ha tudjuk, hogy ezt az egyébként gyönyörű utat eredményesen akarjuk bejárni az üdvösség reményében, akkor újra és újra a Teremtőnk üzenetére kell támaszkodnunk.
Miért mondom ezt?
Mert, az ige szerint, van egy lény, a Sátán, aki az életünkre tör, és a legrafináltabb módokon, a helyes útról le akar majd téríteni. És hidd el, ezt nagyon hatékonyan és észrevétlenül teszi. Aki nem figyel rá, észre sem veszi, és már is a „széles úton” találja magát. Az pedig nem az örök életbe, hanem a kárhozatba vezet, a Biblia figyelmeztetése szerint. Ebből is látható, hogy a hitünk és a lelkünk, ápolásra, sőt védelemre szorul.
Fontos tehát meghallanunk, mit kér tőlünk saját érdekünkben a Teremtőnk hozzánk írott üzenetében. Pál apostol szép példáját adja nekünk ehhez a Filippiekhez írott levelében:

„Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Jézus Krisztusban adott jutalmáért.” (Filippi 3. fej. 13-14. versek, 225. old.)

Ahhoz, hogy a világ diktálta napi rutinunk romboló hatása mellett megtudjuk tartani hitünk aktuális szintjét, élnünk kell a Teremtőnk ajánlásaival. A Bibliánk ugyanis, fontos és megszívlelendő támaszt tud nyújtani a számunkra.

Az első, amire mindenképp támaszkodhatunk az nem más, mint ISTEN IGÉJE, a SZENTÍRÁS. Csodálatos hitépítő, és lélekerősítő képességéről bárki megbizonyosodhat. Ezt mondja róla az Isten, Pál, és Lukács apostolok ihletett szavain keresztül:

” A Hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róma 10. fej. 17. vers, 181. old.)

„Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki meztelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kel majd számot adnunk. (Zsidó 4. fej. 12-13. versek, 248. old.)


„Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti (hasogatja), az igazság Igéjét.” ( 2. Timóteus 2. fej. 15. vers, 241. old.)


„Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az Igét, és napról – napra kutatták az Írásokat.” ( Apostolok csel. 17. fej. 11-12. versek, 155. old.)

A lélek építésének módszerét, és a hitünk erejének forrását találhatjuk meg Isten igéjében.

A második támaszunk AZ IMA GYAKORLÁSA. Ez egy valós kommunikációs eszköz és lehetőség, a mindenség Teremtőjével, való kapcsolat létrehozására.
Olyan áldás ez a keresztény ember számára, amiben kifejezhetjük hálánkat és szeretetünket a Teremtőnk iránt. Ugyanakkor, szerető, védő, gondoskodó áldás válaszokat kaphatunk a nekünk leghasznosabb és legléleképítőbb módon. Erről megbizonyosodhatunk az alábbi Igei üzenetekben:

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok felkéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” ( Filippi 4. fej. 6-7. versek, 226. old.)


„Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt.” (1. Timóteus 2. fej. 1-3. versek, 236. old.)


„És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember, buzgó könyörgésének. ” ( Jakab 5. fej. 15-16. versek, 261. old.)

A harmadik fontos lehetőségünk, hitünk erősítésében, az ISTEN ÉS JÉZUS KRISZTUS IRÁNTI ENGEDELMESSÉG GYAKORLÁSA. Ez a parancsolataik megtartásában nyilvánul meg.
Az engedelmességgel, Isten iránti szeretetünket, és bölcsessége iránti tiszteletünket tudjuk kifejezni. Ugyanakkor pedig ezzel, az Ő irántunk való szeretetének elfogadását bizonyítjuk. Isten szeretetének elfogadása, bennünket építő igényként jelentkezik, és az engedelmesség ezután nem teher többé számunkra. János apostol első levele 5. fejezetében, ezt így fogalmazza meg:

„Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az Ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1.János 5. fej. 2-4. versek, 271. old.)

A Hit építésének negyedik, de közel sem utolsó fóruma és lehetősége, a BIBLIÁHOZ HŰ GYÜLEKEZETI MUNKA. Olyan feladatot lát el a gyülekezetben folyó tevékenység, amit semmivel sem pótolhatunk teljesen.
Miért is?
Az élő gyülekezeti kapcsolatnak, az eredeti biblikus krisztusi formájában, közösségépítő, támogató, tanító és védő szerepe van. A közös éneklést és imádkozást, az együtt tanulást az igében, az Úrvacsora hálaadásának közös megélését és az önkéntes adakozás megvalósításának élményét, semmi sem pótolhatja. Ugyanakkor az istentisztelet, még ebben az online formájában is, betölti közösségszervező, evangélium hirdető, hit építő funkcióját. A Szent Szellem, segítő, gondolatébresztő feladatát pedig így is képes ellátni. Isten ezt nem véletlenül kéri tőlünk. „Ha ketten, vagy hárman összejöttök a nevemben”- mondja Jézus az Igében, „én ott leszek veletek.” A Kolosséi levélben, a gyülekezeti munka lélek és hit építő szerepének fontosságáról ezt olvashatjuk:

„És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az „egytestben” (gyülekezet). És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.” (Kolossé 3. fej. 15-16. versek, 229. old.)

Amilyen lehetőségekkel rendelkezünk, azokkal éljünk, és használjuk ki maximálisan. Odafigyelünk egymásra. A pandémiás helyzet alatt is, tartjuk a kapcsolatot a lehetőségek szerint rászoruló testvéreinkkel. Tápláljuk a lelkünket az Isten Igéjével, imáinkban tartva Teremtőnkkel a kapcsolatot, engedelmességgel. És, ha máshogy nem lehet, hát tartunk istentiszteletet online. Így tudjuk karbantartani és erősíteni a hitünket, még ilyen nehéz időkben is. Reméljük, hogy ez a pandémiás helyzet előbb vagy utóbb azért meg fog szűnni. Addig is használjuk ki a benne rejlő új lehetőségeket, tanulva belőle.

A felhasznált igeversek a következők:
Filippi 3; 13-14. versek,
Róma 10; 17. versek,

Zsidó 4; 12-13. versek,
2. Timóteus 2; 15. vers,

Apostolok csel. 17; 11-12. versek,
Filippi 4; 6-9. versek,
1.Timóteus 2; 1-4. versek,
Jakab 5; 3-16. versek,
1. János 5. 2-4. versek,
Kolossé 3. 14-17. versek.