A legszebb emberi tulajdonságok IV.

/Jóság és szívesség/

Az elmúlt vasárnapi istentiszteletünk igehirdetésén, egy újabb szép emberi tulajdonság párosról emlékezünk meg. A jóság és szívesség „lélekgyümölcsei” kiegészíti az elmúlt három alkalom témakörét. Rámutatnak arra az Isten általi elvárás rendre, amit megfogalmazott az újszövetségben a Krisztus követők számára, és amiről ezt olvashattuk az 1. Péter 1. fej. 15-16. verseiben 262. oldalon:

„magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy amint meg van írva: „Szentek legyetek, mert én Szent vagyok.”(1. Péter 1. fej. 15-16. versek, 262. old.)

Tudjuk, hogy ez a kérés egy folyamatot rejt magában; ami a megtérés döntésével, az Istenben és Jézus Krisztusban való hit elfogadásával, és a bűneink bocsánatára, Jézus Krisztus nevében történő bemeritkezéssel kezdődik, és fizikai halálunk napjáig tart. Egy folyamatos változás az emberi lélekben, és személyiségben, amit Istentől tanulható tulajdonságok hoznak létre bennünk, emberekben. A bekövetkező változások során szentelődhetünk meg. A Biblia, lélek formáló ereje, és a Szent Szellem segítő tevékenysége biztosítja a kedvező változást. Ez idő alatt kell elsajátítanunk, és magunkévá tennünk, Jézus Krisztus agapé szeretetét. Ez az a folyamat, amit ezek a „megtermett lélekgyümölcsök” körül ölelnek, és segítenek megtartani minket Isten családjában, felkészítve az üdvösségre. A jellemünkben történő változások azután készség szintjére kerülve, már cselekedeteinkben is megnyilvánulnak. Erről szól az újszövetség, és erről kell, szóljon a keresztény életünk. Jézus Krisztus megváltó áldozata, és Istenünk ajándék kegyelme, ehhez ad lehetőséget.

Az előző alkalmak során említett; szelídség és alázatos szívűség, az irgalmasság és megbocsájtás, a hűség és állhatatosság jellemvonásai után, nézzük most meg a jóság és szívesség összetartozó lélekgyümölcseit.

Mint az eddigiekről, úgy erről is tudhatjuk, az Ige által, hogy ezúttal is, Istentől eredő tulajdonságokról beszélhetünk:

„Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szemeláttára. (31. Zsoltár 20. vers, 540. old.))

„Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.” (145. Zsoltár 17. vers, 603. old.)

Láthatóvá válik a Bibliában, hogy Isten szemében, a jóság is, egy olyan fontos tulajdonság, amit elvár tőlünk, hogy megszentelődésünk során megteremjünk. De mi is a jóság?

Azt is mondhatnánk: A mások iránti, előzékeny, szívességben gyakorolt, jó cselekedetek igénye.

Pál apostol ezt így fogalmazza meg a számunkra a Római levélben, a szeretet tulajdonságcsokrában, a jóság lélek gyümölcsét:

„A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.” (Róma 12. fej. 9-11. versek, 183. old.)

Ha belegondolunk, ez a lélekgyümölcs megfelelő önzetlen odafigyeléssel, gyakorlással, és Isten segítségével, talán a legkönnyebben elsajátítható. Ha például van egy igaz, jóbarátunk, akkor ez a kapcsolat ragyogóan alkalmas a jóság, és a szívesség, gyakorlására.

Nézzük most meg az Igében, hogyan emlékeztet a Teremtőnk minket e lélekgyümölcsök újbóli megtermésére és alkalmazására:

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Efézus 2. fej. 8-10. versek, 219. old.)

Azt is láthatjuk, hogy a Teremtőnk, a jóság és szívesség, embertársaink iránti gyakorlását is, egyenesen az üdvösség alapértéke, és feltételeként jelöli meg. Ugyanakkor a rosszat cselekvőknek, haragját és bosszúját jelenti ki a következőkben:

„Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad, azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is; viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is!” (Róma 2. fej. 6-10. versek, 172. old.)

„Igaz ez a beszéd és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elől járni: ezek jók és hasznosak az embereknek.” (Titusz 3. fej. 8. vers, 244. old.)

„Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor jóra egymás iránt és mindenki iránt.” (1. Thesszalonika 5. fej. 15. vers, 233. old.)

„de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.” (1. Thesszalonika 5. fej. 21-22. versek, 233. old.)

Tudnunk kell azt is, hogy e legszebb emberi tulajdonságok elsajátítása nem fog menni egyik pillanatról a másikra. Szükségünk lesz a Teremtőnk szeretetteljes segítségére, amit hozzá küldött imáinkban, áldáskéréseinkben fogalmazhatunk meg. Maga Jézus Krisztus, és a Szent Szellem, nap mint nap megteszi ezt értünk, ha kérjük. Pál apostol pedig így fogalmazza meg ezt értünk imájában:

„Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással, és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.” (2. Thesszalonika 2. fej. 16-17. versek, 235. old.)

Az Istentől tanulható lélek gyümölcsök elsajátítása, nem csak a harmonikus keresztényi élet fontos meghatározói, hanem megszentelődésünk folyamatának, és az üdvösségre jutás, elengedhetetlen feltételei is egyben.

A rohanó, és a kárhozat mélyébe húzó, mai világunkban, ezek a lélekgyümölcsök biztos kapaszkodót jelentenek az örök élet, az üdvösség felé vezető úton. Sajátítsuk el őket, minél előbb! Éljünk velük Isten dicsőségére!

Az igehirdetésben felhasznált igeversek a következők voltak:

1.Péter 1; 15-16. versek,

31. Zsoltár 20. vers,

145. Zsoltár 17. vers,

Róma 12; 9-11. versek,

Efézus 2; 8-10. versek,

Róma 2; 6-10. versek,

Titusz 3; 8. vers,

1.Thesszalonika 5; 8. és 21-22. versek,

2.Thesszalonika 2; 16-17. versek.