A keresztény példakép.

Az USA-ban nem is olyan régen, volt egy keresztény mozgalom, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy, ha az emberiség jót akar magának, széles körben kellene hirdetni az embereknek, hogy Jézus Krisztus bibliai példája, életvitele, megváltó áldozata, erkölcsi tanácsai, újszövetségi szereteten alapuló, életmód modellje, egy jobb és élhetőbb földi életet és majd az üdvösség lehetőséget biztosíthatja életünkben. A „Mit tenne a helyedben Jézus?”, kérdésfeltevés legkülönbözőbb formában való megjelenítése, trikó felirat, karkötő, nyaklánc és egyéb üzenet hordozókon, ráirányította a figyelmet arra a tényre, hogy az isteni bölcsesség hordozója Jézus Krisztus. Az ő példája és véleménye meghatározó kell, hogy legyen a mindennapi életünkben, és ha követendőt akarunk magunknak, az nem lehet más, mint a testvérünk Isten Fia.

Ezért újra és újra foglalkoznunk kell vele, mert a bennünket körülvevő világ történései igyekeznek elfelejtetni velünk ennek a ténynek a kiemelkedő jelentőségét.
Minden korszak társadalmának szüksége van olyan példaképekre, akik meghatározzák az adott közösségi csoportok követendő erkölcsi normáit, külső és belső viselkedési formáit. Ezeket a példákat többnyire kiemelkedő tulajdonságokkal bíró emberi személyek testesítik meg. Könnyen belátható mekkora jelentőséggel bír, hogy milyen mintákkal találkozik a felnövekvő nemzedék a családban, az iskolában, majd a társadalom egyéb területein felnőttként. Adott esetben ezen múlhat egy nagyobb közösség, egy nemzet, egy társadalom együtt működése, jóléte, akár. A hossztávú tapasztalat azt mutatja, hogy még a legjobbnak tartott emberi példaképek is magukban rejtik az emberi tökéletlenségből adódó hibák átadásának lehetőségét. Mai modernnek nevezett világunkban, számtalan példát találhatunk, a hibás emberi tulajdonságokkal rendelkező favorizált példaképek, lélekromboló hatására. Ezeket a negatív hatásokat, a felgyorsult világ internet és média birodalma hihetetlen gyorsasággal képesek szétszórni a világban. Azt is tudjuk, hogy a nagy emberpusztító, és hitető, a Sátán egyik kedvenc módszere, amikor ezekre az emberekre irányítja a figyelmünket. Lehet persze egy-egy részterülete az életünknek, ahol elfér néhány kiemelkedő emberi példa, de ezek mindig csak részterületeken méltók a követésre, és messze vannak a tökéletestől. Sokszor pedig a választott példák és követendők, még ezt a szintet sem ütik meg, mégis szinte bálványként kerülnek az ember és Teremtője közé. Ennek pedig, mint tudjuk, nem lehet jó vége.
Mit tehetünk ez ellen?
Először is olyan példaképet kell találnunk és követnünk, aki az Isteni bölcsesség birtokosa. Stabil és örök erkölcsi mintát képes hordozni és átadni. Ilyen tökéletes példakép csak egy létezik.
Ez nem más, mint Jézus Krisztus, aki a testvérünk. Ő az, aki egy tökéletes, bűntől mentes életet mutatott meg itt a földi életében. Példáját, távoztával átadta nekünk az Újszövetségben, hogy testvérei, az igaz keresztények követhessék azt a mintát, amit a Teremtőnk is el tud fogadni. Ez az a példa, amit bárki elsajátíthat, ha kinyitja Isten neki szóló üzenetét a Szentírást, és magáévá teszi azt. Olyan erkölcsi és kulturális értékre tehetünk szert Krisztus követőjeként, ami semmivel sem pótolható. Meg kell tennünk, a lehetőségeinkhez képest mindent, hogy a keresztény erkölcsi normák minél szélesebb körben legyenek elfogadottak. A Teremtőnk értünk megalkotott tervei is erről szólnak.

Ha jól működő, és élhető társadalmat akarunk felépíteni, a krisztusi mintából kiművelt emberfőkre van szükség. Jézus Krisztust és hűséges követőit kell példaképként állítanunk.

Egy múlt század elején élt gondolkodó Jézus életét elemezve a Bibliában, az alábbiakban fogalmazta meg személyiségét:

„Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Állhatatos volt, de nem csökönyös, jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együtt érző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt, de egyúttal helyesen tartózkodó. Nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége soha nem vezette vakbuzgóságra, vagy túlzó szigorúságra. Nem szabta magát e világhoz, de nem volt érzéketlen vagy közönyös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem.”

Pál apostol ezt így foglalta össze a számunkra, felismerve az Atyától és Jézustól származó tulajdonságokat:

„A lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” (Galata 5. fej. 22-23. versek, 217. old.)

Ez a csodálatos „arányos” jellem a tökéletes példakép lehet minden ember számára. Rajta keresztül, így biztosíthatjuk egy társadalom felemelkedésének lehetőségét. Arról nem is beszélve, hogy a Teremtőnk családjának elvárása szerint, egyedül az ő példája vezethet el bennünket az örök életbe. Amikor Jézus Krisztus jellemét vizsgáljuk a Bibliában, akkor szembesülhetünk avval a ténnyel, hogy az eredendő emberi tulajdonságok, az évezredek alatt a bűn hatására, milyen torzulásokat szenvedtek. Összevetve a mai kor világi embereszményeinek megnyilvánulásaival, láthatjuk az óriási különbséget. Az Újszövetségben, a Teremtőnk ezt szeretné vissza állítani, aminek valamikor a birtokában voltunk, és most Jézus Krisztustól újra tanulhatjuk.

Ehhez azonban, a bibliai korrekt ismereteink mellett, a médiák csatornáiból napjainkban ránk zúduló kulturális és hírfolyamokat gondosan meg kellene, hogy válogassuk. Ezeket egy tudatos szűrőn áteresztve, védhetjük meg magunkat és a felnövekvő generációkat a lélekromboló, agressziót szülő információktól. Ez az erkölcsi szűrő nem más, mint maga a Szentírás, a Jézus beszéde. Tudom, ez aprólékos megismerő munkát igényel, de megvalósítható feladatot kíván tőlünk. Jézus Krisztus is, azt mondta erről, hogy:

„Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító és könnyű.” (Máté 11. fej. 29-30. versek, 15. old.)

Az Isten igéjének megismerése, és Jézus Krisztus példájának elfogadása, adja meg azt a lélek építő, és jól működő lehetőséget, ami megvédheti a személyiség jegyeinket, az említett torzulásoktól. Megvédhetnek minket a negatív emberi tulajdonságok kialakulásától, a hibás, és Istennek nem tetsző, többnyire bálványozott, példaképek kiválasztásától. A múltheti igehirdetésben arról is informálódtunk, hogy a Szent Szellem milyen plusz lehetőségeket biztosíthat a számunkra, Jézus Krisztus követésében. Így beszélt róla a testvérünk:

„A Pártfogó pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít, majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14. fej. 26. vers, 125. old.)

Láthatjuk, hogy Jézus példája örök érvényű, és nincs számunkra jobb követendő példa. Felkutatni az Újszövetségben Jézus Krisztus jellemvonásait, kéréseit és parancsolatait, lélek és hit építő feladat, és nem csak keresztények számára. Mai modern korunkban sincs, és nem is lehet, jobb életmód modell, mint ami Jézus Krisztustól Isten Fiától tanulható. Ez az az egyedüli modell, amit Isten áldásai kisérnek, és az üdvösségre vezeti követőit. Nincs más.

A felhasznált igeversek a következők voltak:

Galata 5; 22-23. versek,
Máté 11; 29-30. versek,
János 14; 26. vers,