Pünkösdi, megemlékezés, a Szent Szellem kiáradásáról.

Amikor az isteni szentháromság közül, a Szent Szellem kerül szóba, még keresztény körökben is a legnagyobb a bizonytalanság. Talán azért van ez, mert ő az, aki a három isteni lény közül az egyetlen, amelyik csak szellemi formában mutatkozott meg a földi, fizikai viszonyok között. Csak tevékenységei következményeiből, és a Biblia utalásaiból tudhatunk a létezéséről.

Miután Krisztus Egyháza Gyülekezeteiben a pünkösdi megemlékezés nem egyházi ünnep, hiszen erre a Szentírás sehol nem szólít fel bennünket, így csak szót ejtünk róla. A Szent Szellem kiáradásának az eseményét, gyülekezeteinkben, jelentőségének megfelelően kezelve említjük meg, az aktuális igehirdetések alkalmával. Úgy véljük, Jézus Krisztus bűnmegváltó áldozatát, az Isten és ember közötti újszövetség létrejöttének tényét, a Teremtőnk joggal előrébb sorolta a megemlékezések között. Így azt a gyülekezeti liturgia, mindenkori, elengedhetetlen részévé tette a Bibliában. Ez az Úrvacsora.

De ki is az a Szent Szellem? Ha röviden akarjuk megfogalmazni, azt mondhatjuk, hogy Isten bölcsességének megszemélyesült szellemi formája.

Jézus Krisztus távoztával, ő az az isteni lény, aki közvetlen segítségét nyújtja, Krisztus földi követőinek, biztosítva ezzel az Isteni gondoskodás folyamatosságát, az utolsó földi napig. Ennek a bekövetkeztét, mint minden fontos változást, próféciák sora előre jelezte az Ószövetségben. Csak néhányat had említsek:
Joel próféta könyve 3. fej. 1-2. verseiben,
Jeremiás próféta könyve 31. fej. 31-33. verseiben,
Ézsaiás próféta könyve 44. fej. 2-3. verseiben, stb. olvashatunk ezekről. Joel próféta például így szólt róla:

„Azután kitöltöm majd Lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm Lelkemet abban az időben.” (Joel 3. fej. 1-2. versek, 870. old.)

Sőt, a Szent Szellem a teremtés kezdetén, mint az Atya funkcionális kiáradása, részt vett magában a teremtésben is, az Ige szerint:

„A föld még kietlen volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” (1.Mózes 1. fej. 2. vers, 5. old.)

Jézus Krisztus, Szent Szellemről ígért, rövidtávú próféciájában pedig ezt olvashatjuk:

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (János 14. fej. 15-17. versek, 125. old.)

„A Pártfogó pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14. fej. 26. versek, 125. old.)

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet.” (János 16. fej. 7-8. versek, 127. old.)

„amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16. fej. 13-14. versek, 127. old.)

Jézus Krisztus ugyanis, távoztával nem hagyott magunkra bennünket, hanem egy tökéletes védelmi rendszerre bízta követőit. Szeretném felhívni a figyelmeteket, és elsősorban azokét, akik még krisztusi védelem nélkül, ki vannak téve a Sátán gyilkos szándékának. Tüzes nyilai támadásának következményeit, így a mindennapok problémáinak, nehézségeinek többségét is, el lehet kerülni a Szent Szellem önzetlen segítségével. Ez a védelmi rendszer, hathatós segítséget képes adni Isten családjának, a keresztényeknek, az üdvösség felé vezető úton, és a következőkből áll:

1.A Szent Szellem, a harmadik isteni személy az, aki segítette létrehozni a teljes Szentírást, az első század végére, és aki folyamatos mindennapi segítséget ad ahhoz, hogy azt helyesen értelmezzük. Az őt befogadó keresztények számára, az isteni bölcsesség birtokosaként segíti az egész újszövetségi időszak, így napjaink eseményeit helyesen, Istennek tetszően megélni. Ajándék ő nekünk, Isten áldása. Az ember hozzáféréséről,- ehhez az áldáshoz-, a már jól ismert, és az Apostolok cselekedetei 2. fej. 38. versében található igeversben olvashatunk róla:

„Térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.” (Apostolok csel. 2. fej. 38. vers, 136. old.)

Csak két példát említenék arra, hogy még milyen sokoldalúan segíti a Szent Szellem keresztényi életünkben:

„Ha pedig annak Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Szelleme által.” (Római levél 8. fej. 11. verse, 178. old.)

„Ugyanígy segít a Szellem is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Szent Szellem esedezik kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Római levél 8. fej. 26. verse, 178. old.)

A Szent Szellemnek, a tanítványokra való kiáradásának történeti példáját és a prófécia bekövetkeztét, az Apostolok cselekedetei 2. fejezete 1-13. verseiben láthatjuk megvalósulni. (Érdemes elolvasni!)

2. A teljes Szent Biblia, Isten üzenete, aminek létrejöttében a Szent Szellemnek is óriási szerepe volt. Legfőbb támaszunk a keresztényi megszentelődés útján:

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2.Timóteus 3. fej. 16-17. versek, 242. old.)

„Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert soha sem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.” (2.Péter 1. fej. 20-21. versek, 266. old.)

A Biblia is fontos információt jelent annak bizonyítására, hogy milyen fontos szerepet játszik a Szent Szellem az emberiség életében. Ugyanakkor már mindenki számára elérhető isteni üzenet, írásos formája.

3. Nem utolsó sorban Jézus Krisztus saját gyülekezetei, az Isten családja, pedig az, ami fontos része a keresztényeket, védelmező krisztusi rendszernek. Együtt tanulhatunk, imádkozhatunk, énekelhetünk, emlékezhetünk Jézus Krisztus áldozatára, erősíthetjük hitünket, kifejezhetjük imádatunkat a Teremtőnk iránt, és mindezt egy közös Isten általi szeretetben.

Ezek a védelmi lehetőségeink, amikkel élhetünk itt a földi világban a Sátán kíméletlen támadásaival szemben. Ez persze csak lehetőség, amit a Teremtőnk biztosít. A szabad akarat miatt, azonban, ehhez az ember őszinte akaratára, hitére és cselekedeteire is szükség van. Végső konklúzióként elmondhatjuk Pál apostollal együtt:

„Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8. fej. 14. versek, 178. old.)

A Szent Szellem az, aki közvetlenül biztosítja az ember megszentelődésének folyamatát, itt a földi életben. Megtapasztalhatjuk életünkben, hogyan javul döntéseink biztonsága, a Bibliai igék összefüggéseinek megértése, az életminőségünk, és hogyan teljesülnek be rajtunk Isten áldásai. Nos, pünkösdre való megemlékezés is jó alkalom arra, hogy megkérdezzük magunkat;

Mindent megtettem azért, hogy a Szent Szellem segíthesse az utamat a Teremtőmhöz? Megtért életet élek? Bemeritkeztem Jézus Krisztusba, a bűneim bocsánatára? Jézus újszövetségi kérései szerint élem az életem? Elsősorban erre emlékezzünk pünkösd napján, és ne csak akkor.

A felhasznált igeversek a következők voltak:
Joel 3; 1-2. versek,

1.Mózes 1; 2. vers,
János 14; 15-17. és 26. versek,
János 16; 7-8. és 13-14. versek,
Ap. csel. 2; 1-13. és 38. versek,

Róma 8; 11. és 26. versek,

2.Timóteus 3; 16-17. versek,
2. Péter 1; 20-21. versek,
Róma 8; 14. verse.