Pünkösd, az az megemlékezés, a Szent Szellem kiáradásáról

Amikor az isteni szentháromság közül, a Szent Szellem kerül szóba, még keresztény körökben is a legnagyobb a bizonytalanság. Talán azért van ez, mert ő az, aki a három isteni lény közül az egyetlen, amelyik csak szellemi formában mutatkozott meg a földi, fizikai viszonyok között. Csak tevékenységei következményeiből és a Biblia utalásaiból tudhatunk a létezéséről.

Miután Krisztus Gyülekezeteiben a pünkösdi megemlékezés nem egyházi ünnep, hiszen erre a Szentírás sehol nem szólít fel bennünket, így csak szót ejtünk róla. Szemben az Úrvacsora eseményével, amire Jézus Krisztus személyesen kéri fel követőit az evangéliumokban. Annak, vasárnaponkénti megünneplését, ugyanis a Teremtőnk elvárja tőlünk. Így arról mi is minden összejöveteli alkalmunkon megemlékezünk.
A Szent Szellem kiáradásának (pünkösdnek) az eseményét, gyülekezeteinkben, jelentőségének megfelelően kezelve említjük meg, az aktuális igehirdetések alkalmával. Úgy véljük, Jézus Krisztus bűnmegváltó áldozatát, az Isten és ember közötti újszövetség létrejöttének tényét, a Teremtőnk joggal előrébb sorolta a megemlékezések között. Így azt a gyülekezeti liturgia, mindenkori, elengedhetetlen részévé tette a Bibliában.

A Szent Szellem kiáradásának, a keresztények életében betöltött szerepéből ez azonban, semmit sem von le. Hiszen Jézus Krisztus távoztával, ő az az isteni lény, aki közvetlen segítségét nyújtja, Krisztus földi követőinek. Ennek a bekövetkeztét próféciák sora előre jelezte az Ószövetségben. Csak néhányat had említsek:
Joel próféta könyve 3. fej. 1-3. verseiben,
Jeremiás próféta könyve 31. fej. 31-33. verseiben,
Ézsaiás próféta könyve 44. fej. 2-3. verseiben, stb. olvashatunk róla. Joel próféta például így szól róla:

„Azután kitöltöm majd Lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm Lelkemet abban az időben.”

Sőt, a Szent Szellem a teremtés kezdetén, mint az Atya funkcionális kiáradása, részt vett magában a teremtésben is, az Ige szerint:

„A föld még kietlen volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” (1.Mózes 1. fej. 2. vers)

Jézus Krisztus, Szent Szellemről ígért, rövidtávú próféciájában pedig ezt olvashatjuk:


„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (János 14. fej. 15-17. versek)

„A Pártfogó pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14. fej. 25-26. versek)

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet.” (János 16. fej. 7-8. versek)

„amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16. fej. 13-14. versek)

Jézus Krisztus ugyanis, távoztával nem hagyott magunkra, hanem egy tökéletes védelmi rendszerre bízta követőit. Ez a védelem a következőkből áll, ami teljes védelmet képes adni Isten családjának, a keresztényeknek, az üdvösség felé vezető úton:

1.A Szent Szellem, a harmadik isteni személy az, aki segítette létrehozni a teljes Szentírást, az 1. század végére, és aki folyamatos mindennapi segítséget ad ahhoz, hogy helyesen értelmezzük azt. Az őt befogadó keresztények számára, az isteni bölcsesség birtokosaként segíti napjaink eseményeit helyesen, Istennek tetszően megélni. Ajándék ő nekünk, Isten áldása. Az ember hozzáféréséről,- ehhez az áldáshoz-, az Apostolok cselekedetei 2. fej. 38. versében olvashatunk:

„Térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.” (Apostolok csel. 2. fej. 38. vers)

Csak két példát említenék arra, hogy még milyen feladatokat lát el a Szent Szellem, keresztényi életünkben:


„Ha pedig annak Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Szelleme által.” (Római levél 8. fej. 11. verse)


„Ugyanígy segít a Szellem is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Szent Szellem esedezik kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Római levél 8. fej. 26. verse)


A Szent Szellemnek, a tanítványokra való kiáradásának történeti bekövetkeztét, az Apostolok cselekedetei 2. fejezete 2-13. verseiben láthatjuk megvalósulni. (Érdemes elolvasni!)

2. A teljes Szent Biblia, Isten üzenete, aminek létrejöttében a Szent Szellemnek is óriási szerepe volt. Legfőbb támaszunk a keresztényi megszentelődés útján:

„Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert soha sem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.” (2.Péter 1. fej. 20-21. versek)

3. Nem utolsó sorban Jézus Krisztus saját gyülekezetei, az Isten családja, pedig az, ami megvédheti a keresztényeket.

Ezek a védelmi lehetőségeink, amikkel élhetünk itt a földi világban a Sátán kíméletlen támadásaival szemben. Ez csak lehetőség, amit a Teremtőnk biztosít. A szabad akarat miatt, azonban, ehhez az ember őszinte akaratára, hitére és cselekedeteire is szükség van. Végső konklúzióként elmondhatjuk Pál apostollal együtt:

„Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8; 14.)

A Szent Szellem az, aki közvetlenül biztosítja az ember megszentelődésének folyamatát, itt a földi életben. Erre emlékezünk pünkösd napján.

A felhasznált igeversek a következők voltak:
Joel 3; 1-3. versek,
Jeremiás 31; 31-33. versek,
Ézsaiás 44; 2-3. versek,
János 14; 15-17., 25-26. versek,
János 16; 7-15. versek,
Ap. csel. 2; 1-13. versek,
2. Péter 1; 20-21. versek,
Ap. csel. 2; 38. verse,
János 3; 3-7. versek,
Ézsaiás 11; 2. verse,
Lukács 12; 11-12. versek,
Róma 8; 26-27. versek,
Róma 8; 14. verse.