Mi az Isten akarata?

Múlt vasárnapi online istentiszteletünk alkalmán, az igehirdetésben arra szerettem volna felhívni a figyelmét minden Isten iránt érdeklődést mutató és magát Krisztus követőjeként meghatározó embernek, hogy ha keresztényként szeretnénk élni az életünket, a Teremtőnkbe és az ő Fiába való hitünk elengedhetetlenül fontos. Bármilyen erős is azonban ez a hit, semmi képpen nem elegendő az üdvösséghez. Jakab apostol ezt így fogalmazza meg a számunkra levelében a 2. fej. 17. és 20. verseiben:

„Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e tudni te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő?

„Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.”

Láthatjuk, hogy itt valamiknek a megcselekedéséről beszél az apostol, és ezeknek Isten szemében fontos dolgoknak kell lennie, aminek végére kell, hogy járjunk. Sajnos ennél a pontnál sokan elveszítik az – Isten áldotta – fonalat, és kényelem szeretetből, vagy más okból, megelégesznek a hitük meglétével. Természetesen a Teremtőnk nem hagy minket kétségek között, és fontos információk nélkül. A Szentírás ismerete azonban szükséges hozzá. Két igeverssorral szeretném demonstrálni a Biblia ezirányú jogosultságát:

„A hit tehát hallásból (igeismeret) van, a hallás pedig a Krisztus beszéde (Szentírás) által.” (Róma 10. fej. 17. vers)

„Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot adnunk.” (Zsidó 4. fej. 12-13. versek)

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”(2. Timóteus 3. fej. 16-17. versek)

A Teremtőnk rámutat arra, hogy hová kell fordulnunk a jó cselekedeteinkre való felkészülés miatt. Jézus Krisztus a tanítványainak ajánlott minta imájában, amit a „Mi Atyánk” kezdetű imaként ismer a vallásos világ, egy fontos megállapítást tesz. Így szólt hozzájuk az ima bevezető mondatában:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is; (Máté 6. fej. 9-10. versek)

Ebben egyértelműen kiderül a számunkra, hogy az ő akaratára kell figyelnünk. Arra kell fókuszálnunk, amikor a hitünk szerinti cselekedeteinket, Istennek tetsző módon akarjuk megélni. Mindennapi imáinkban jó, ha gyakran emlékeztetjük magunkat, erre az isteni elvárásra. A Szentírás egyébként azt is tisztázza, hogy általában és részleteiben is magyarázattal szolgál. Nézzük meg akkor, hogy az ige szerint:

Mi az Isten akarata?

„Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretéhez.” (1. Timóteus 2. fej. 3-4. versek)

Ez az általános megfogalmazása az Isten akaratának, ami tulajdonképpen megváltó tervének végső céljaként értelmezhető. Azonban a Teremtőnk a részletekre is odafigyel, amikor akarataként, a megszentelődés folyamatára, bűnös szokásaink elhagyására, hívja fel a figyelmet:

„Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent; és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmi ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szent Szellemét is reátok árasztja.” (1. Thesszalonika 4. fej. 3-8. versek)

„Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem – mivel ő a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1. Péter 1. fej. 14-15. versek)

Az Isten akarata tehát, magában foglalja az igazság megismerésének és az üdvösségre jutás feltételeinek megvalósulását. Mindez pedig a megszentelődés, személyiség tisztító folyamatában valósul meg. Az igazság, az Istentől származik, és ez csak a Bibliából ismerhető meg. Így az maga az igazság. Ez az igazság objektív és abszolút, ami azt jelenti, hogy független az ember hozzáállásától, mindenre kiterjedő, és örök érvényű. A megszentelődés folyamata pedig a megtérés döntésével kezdődik, és Isten segítségével történő, pozitív változás, a személyiségünket meghatározó tulajdonságainkban. Ezek azok a „lélekgyümölcsök”, amiket a Teremtőnk szeretne, ha „megteremnénk”, és amiről a Galatákhoz írott páli levélben olvashatunk:

„A lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Galata 5. fej. 22. vers)

Kezdetnek fogadjuk el, Isten családjához tartozás megvalósítása kifejezéseként, Isten kérését, Péter apostol ihletett szavain keresztül:

„Térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát” (Apostolok cselekedetei 2. fej. 38. vers)

Isten Igéi kifejezik és gondosan összefoglalják az ő akaratát. Türelmesen hív bennünket az országába, és vár minket szeretettel. Igéin keresztül mutatja az utat. Rá figyeljünk és senki másra. Pál apostol örökérvényű soraival zárjuk gondolatainkat:

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12. fej. 1-2. versek)

A felhasznált igeversek a következők voltak:

Róma 10; 17. vers,

Zsidó 4; 12-13. versek,

Jakab 2; 19-20. versek,

Máté 6; 9-10. versek,

1.Timóteus 2; 3-4. versek,

1.Thesszalonika 4; 3-8. versek,

1.Péter 1; 14-15. versek,

Galata 5; 22. vers,

2.Péter 1; 5-8. versek,

Ap. csel. 2; 38. vers,

Róma 12; 1-2. versek.