Az Úr féltő szeme rajtunk

Az embernek, és ez alól, mi keresztények sem vagyunk kivételek, sok jó tulajdonsága mellett, sajnos nem kevés rossz tulajdonsága is kialakul az életében. Ezek között vannak öröklött, vannak az évek során a világi környezetben ránk ragadó, és vannak a fizikai idősödéssel együtt járó negatív, az életünket sokszor megkeserítő tulajdonságok is. Ilyen például a restség és feledékenység. Ezek a tulajdonságai az embernek ugyanis, elég sok galibát tudnak okozni. De amiért szóba kerülhetnek egy igehirdetés keretein belül is, ezek a jelenségek, azt az a tény támasztja alá, hogy a keresztény ember esetében megnyilvánuló restség, feledékenység, bizony az örök élet elvesztésével járó következményekkel járhat. Ugyanis, ha időről-időre, a világban elfeledkezünk arról és nem törődünk vele, hogy szövetséget kötöttünk a mindenség teremtőjével, és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal és tagjává váltunk Isten családjának, elég nagy veszélynek tesszük ki magunkat. Ez a szövetség ugyanis értünk köttetett, a mi megmentésünkre, hogy a megtért életünk során az Isten Igéjét, és Jézus Krisztus példáját követve, vele kéz a kézben járjunk. Ha ezt a kezet csak rövid időre is elengedjük, máris támadási felületet adunk a Sátánnak a „nagy elhitetőnek”, akiről pedig éppen a Bibliából tudjuk, hogy:

„embergyilkos volt kezdettől fogva és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és hazugság atyja.” (János 8. fej. 44. vers, 116. old.)

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” (1. Péter levél 5. fej. 8-9. versek, 265. old.)

„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Efézusi levél 6. fej 12. vers, 222. old.)

Ha pedig egy ránk vadászó gyilkossal állunk szemben jobb, ha eszünkbe véssük Jézus és az apostolok szavait, és felkészülünk az ellenség „tüzes nyilai”-nak fogadására. Igénybe kell, hogy vegyük Isten védőpajzsát, a Szentírást, és a „jézusi kezet”, egy pillanatra sem engedhetjük el. Lássuk be, itt a restség és a feledékenység az örök életünkbe, az üdvösségünkbe kerülhet.

A jó hír az, hogy a Teremtőnk nem hagy magunkra ezzel a problémával. Olyan tervet alkotott, amellyel, kihúzhat bennünket a bűn okozta csávából. Persze csak akkor, ha mi is akarjuk és felvállaljuk kéréseit, parancsolatait. Minden körülményt biztosított a számunkra ahhoz, hogy szétszakított kapcsolatunkat újra egyesítsük vele, Jézus Krisztusban. A megváltó kegyelem lehetőségét, megbocsátó szeretetét, valamint irántunk való türelmes figyelmét, mind ennek a célnak a szolgálatába állította.

Honnan tudhatjuk mindezt? Természetesen az isteni üzenetből, a Bibliából:

„Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. Megment a helytelen úttól, és az álnokul beszélő embertől.” (Példabeszédek 2. fej. 8-12. versek, 606. old.)

„Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Példabeszédek 3. fej. 5-6. versek, 607. old.)

„Mert az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését.” (Példabeszédek 5. fej. 21. vers, 609. old.)

Jézus Krisztus maga is megerősíti a Teremtőnk ilyetén hozzánk állását:

„Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.” (Máté 10. fej. 29-31. versek, 14. old.)

Az üzenet igéiből láthatjuk, hogy az Úr gondot visel ránk, és mindent megad nekünk, amire szükségünk lehet az igazság megismeréséhez, és az üdvösség megszerzéséhez. Terve, ami az Ő akaratából született, elkísér bennünket a hozzávezető úton. Gondoskodó tekintetét pedig rajtunk tartja.

A megváltó terv gondolata, és a végrehajtó akarat, a Teremtőnknél egy és ugyanaz, sohasem változik:

„Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.”(1. Timóteus 2. fej. 4. vers, 236. old.)

„Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek…” (1. Thesszalonika 4. fej. 3. vers, 232. old.)

„Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem – mivel ő a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban úgy, amint meg van írva: ”Szentek legyetek, mert én Szent vagyok.”(1. Péter 1. fej. 14-16. versek, 262. old.)

Az Isten kifejezte akaratát a Szentírásban és türelmesen várja, hogy teremtményei, megértve a kegyelme adta visszatérés lehetőségét, elinduljanak a kijelölt úton. Az üdvösség felé vezető út, az igazság – Isten szava és igéje – megismerésén, a megszentelődés folyamatában tud beteljesedni. Mindezt Krisztus Egyházának gyülekezeteiben, Isten családja védőszárnyai alatt, tehetjük meg. Gyakorlati megvalósításának tökéletes vázlatát pedig megtalálhatjuk, Péter apostol 2. levelében az 1. fejezet 3-11. verseiben, a 266. oldalon. Ezt ajánlom minden Krisztus követőnek tanulmányozásra.

A Szentírás helyes értelmezéséhez, a döntéseinkhez a kellő bölcsességet megkaphatjuk, a Szent Szellem, segítő, isteni bölcsességgel megtermékenyítő ajándéka által:

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” …”A Pártfogó pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14. fej. 16-17., és 26. versek, 125. old.)

Szerencsére így, a Teremtőnk lankadatlan figyelme kíséri az életünk szinte minden rezdülését, és az ő bölcsessége, kipótolja a mi gondolati restségünkből, és feledékenységből származó, hibáinkat. Érthetővé válik ezért a Szent Szellemmel (Szentlélek) való szoros kapcsolat létrejöttének fontossága, amire Péter apostolon keresztül, isteni parancsolat hívja el Jézus követőit:

„Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.” (Apostolok cselekedetei 2. fej. 38. vers, 136. old.)

Keresztényi életünkben ne felejtsük el, hogy a Teremtőnk szeme rajtunk, és aggódva látja, ha letérni látszunk a kijelölt útról, és nem követjük parancsolatait. Mindenben segíti életünket, áldásaiban részesülhetünk, ha követjük őt. Nincs és nem is lesz, az Újszövetségben Isten által megfogalmazott életvezetési modellnél jobb, az ember számára, amíg világ a világ. Ennek betartásának megítélésében, éppen miattunk, nem térhet el az Úr Jézus Krisztus sem, az ítélet napján. Figyeljünk Rá, hogy kapcsolatunk folyamatos lehessen. Rajta nem fog múlni az üdvösségünk. Csak rajtunk.

A következő igeverseket használtuk fel az igehirdetés során:

János 8; 44. vers,

1. Péter 5; 6-11. versek,

Példabeszédek 2; 1-12. versek,

Példabeszédek 3; 1-7. versek,

Példabeszédek 5; 21. vers,

Máté 10; 29-31. versek,

1. Timóteus 2; 4. vers,

1. Thesszalonika 4; 3-8. versek,

1. Péter 1; 14-16. versek,

Péter 3; 9. vers,

2. Péter 1; 4-11. versek,

János 14; 15-17., 26. versek,

Ap. csel. 2; 38. vers.