A hamis próféták megjelenése, és isteni megítélésének jelentősége a Szentírásban

A téma, amit felvetettünk, olyan régi, hogy már az ószövetség történeteiben is jelentős problémaként találkozhattunk vele, a jelentősége pedig azóta csak nőtt. Ez pedig nem más, mint a hamis próféták megjelenése, és isteni megítélésének jelentősége a Szentírásban.

Tudjuk, hogy a próféták az ószövetségben Isten közvetlen szócsövei voltak, és a feladatuk, a Teremtőnk kijelentéseinek előre jelzéseinek, és egyéb fontos közlendőinek, a hiteles átadása volt, a választott népnek. Már akkor is találkozhatunk az Igében, olyan esetekkel, amikor a próféta ellenszegült a rábízott feladat hiteles átadásának. Ilyenkor azonban szembesülnie kellett a Teremtő jogos haragjával, és bizony tettének súlyos, sokszor életbevágó, következményei voltak. Az újszövetségi időkben, így ma is, az isteni üzenet hiteles közvetítésének, különösen nagy jelentősége van. Ugyanis Jézus Krisztus bűnmegváltó áldozata, és a Teremtőnk kegyelmi ajándéka az emberiség számára, kissé átrendezte az üdvösségre jutás lehetőségeit. A Krisztusban való hit alapján az Isten minden ember számára megadta a lehetőségét az örökéletnek. De az is igaz, hogy üzenetében, a földi életünkben követendő isteni elvárásrend szerint feltételeket szabott. A megtérés döntését, a megszentelődés folyamatának önkéntes felvállalását, és a bűneink bocsánatára, Jézus Krisztusba való bemerítkezés rítusával történő újszövetség, szentesítését, joggal elvárja teremtményeitől.

Evvel az is egyértelművé vált, hogy az üdvösség szempontjából a Szentírás isteni üzenetének pontos átadása, hatalmas felelősséget rótt azokra, akiknek ezt feladatul tűzte ki. Amikor erre külön előre felhívta a figyelmet, kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy különbséget tudjunk tenni, az Igéit tiszteletben tartó tanítók és az attól eltérő „hamis próféták” között. Nem csoda tehát, hogy csak az újszövetségben 18 helyen hívja fel a figyelmünket arra a jogos és fenyegető veszélyre, ami a hamis próféták követése jelent az ember számára. Nézzünk néhányat ezek közül a teljesség igénye nélkül. Jézus Krisztus jó előre figyelmeztette tanítványait még ittlétekor, a hegyi beszédében:

„Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik, juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa, jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.” (Máté 7. fej. 15-17. versek)

János, Pál, és a többi apostol is rámutattak erre a valós, már az első században is megjelenő veszélyes problémára:

„Szeretteim ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” (1.János 4. fej. 1. vers)

„Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de végük cselekedeteikhez méltó lesz.” (2.Korinthus 11. fej. 13-15. versek)

„Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik.” (1.Timóteus 6. fej. 3-5. versek)

Ebből a néhány példából is kitűnhet a számunkra, hogy a hamis próféták a Sátánt szolgálják. A Teremtőnk arra is ad példát azonban, hogyan tudjuk elkerülni ezeket a veszélyeket:

„Ezért testvéreim, álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok.” (2.Thesszalonika 2. fej. 15. vers)

Az egyedül hiteles védőeszközünk mai napig, a sátáni szándék felismeréséhez és a tévedések elkerüléséhez, a Szentírás. Isten bölcsességének tiszta forrása. Ezért is elengedhetetlen a Biblia ismerete minden ember számára. Erre mutat rá Pál apostol egy megszemélyesítő igeverssorban, a levelében, és Ézsaiás próféta pedig, egy gyönyörű összevont hasonlattal a könyvében:

„Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.” (Zsidó 4. fej. 12-13. versek)

„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézsaiás 55. fej. 10-11. versek)

Jézus Krisztus biztos kézzel mutat rá a hamis próféták működésének mozgató rugójára, ezzel leleplezve működésük lényegét és célját. Eredetükről rántja le a leplet, amikor rámutat az igazság és a hazugság felismerésének fontosságára, és az útra, amit követnünk kell:

„Ti atyátoktól. az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva. és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és hazugság atyja. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem.” (János 8. fej. 44-45. versek)

„Én vagyok az út, az igazság, és az élet. Senki sem mehet az Atyához csak is én általam.” (János 14. fej. 6. vers)

„Ellenben a ti beszédetekben az igen, legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Máté 5. fej. 37. vers)

Törekedjünk tehát az igazságra, fedjük fel azt és mutassunk rá a hazugságra. A Bibliára, Jézus Krisztusra, és a Szent Szellemre hagyatkozva, a hamis próféta leleplezhető. Akkor pedig mi állunk nyerésre az üdvösség szempontjából. Tudjuk, hogy lesz számonkérés és ítélet, amikor Jézus Krisztus másodszor is eljön dicsőségben. A hazugság szolgáira, szomorú sors, az elkárhozás örök szenvedése vár. Legyünk résen!

A felhasznált igeversek a következők voltak:

Jelenések 22; 18-19. versek,

Máté 7; 15-16. versek,

1.János 4; 1. vers,

2.Korinthus 11; 13-15. versek,

1.Timóteus 6; 3-5. versek,

2.Thesszalonika 2; 15. vers,

Ézsaiás 55; 10-11. versek,

János 8; 44-45. versek,

János 14; 6. vers,

Máté 5; 37. vers,

Jelenések 21; 18-19. versek.