A Biblia, mint a megbízhatóság jelképe

A múlt vasárnap gyülekezeti alkalmán, az igehirdetésében egy olyan városi legenda cáfolatával ismerkedhetünk meg, amely meglepő módon még magukat kereszténynek nevező emberek körében is elterjedt. Ugyanis többször találkozhatunk olyan felfogással, hogy úgy kezelik Isten nekünk küldött személyes üzenetét, mintha az bizonytalanságokat, felesleges dolgokat, a fordítások során változtatásokat tartalmazna. Tudhatjuk pedig, hogy Sátán és kiszolgálói, ezeket sugallva, így próbálják elhitelteleníteni a Biblia kijelentéseit. Ennek következtében azután, odáig merészkednek némelyek, hogy emberek által hozzá fűzött kijelentéseket, tradícióként feltüntetve, a Biblia 66 könyvével egyenrangúan kezeljenek.
Azonban nem tekinthetünk másként ezekre a törekvésekre, mint a nagy hitető, a Sátán, egyik sikeresen megvalósult elterelő hadműveletére. Miért is mondhatjuk ki ezt bátran, leleplezve ezt a romboló törekvését?
Először is azért, mert az Igében, ennek bekövetkeztére, a Teremtőnk nyomatékosan felhívta a figyelmünket. Ahogy azt a Biblia igeverseiben olvashatjuk:

„Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.” (2.Korinthusi levél 11. fej. 13-15.versei, 210. old.)

Ha körül nézünk a világban, azt látjuk, hogy Sátán és kiszolgálói mindent megtesznek azért, hogy elhiteltelenítsék a Szentírást. Könyvek, filmek, tudományosnak látszó munkák, szorgoskodnak azon, hogy bizonytalanságba taszítsák az igazságot kereső, de hitben és hiteles információ hiányban szenvedőket. Próbálják elhitetni, hogy a jelenlegi 66 könyvből álló Biblia, csonka, hiányzanak fontos, később fölfedezett, apokrif és egyéb iratok belőle. De igaz-e ez?

Mintha a világmindenség Teremtője, a természeti törvények és az élet létrehozója és működtetője, képtelen lenne megoldani, hogy minden, ami fontos az benne legyen, teljes összhangban egymással. És minden, ami felesleges kívül maradjon. A Szentírás hitelességéért és szerkesztettségéért maga Isten vállalta a felelősséget. A bibliai kánon kialakulását a Teremtőnk figyelemmel kísérte és kíséri ma is. Apróbb fordítási, lényegtelen hibáktól eltekintve, amik emberi hibákból eredtek, ugyanis, a Biblia 2 ezer éve bizonyítottan változatlan. Erre Isten bölcsessége, tökéletessége, és örökkévalósága, jellemvonásainak összessége, adják a garanciát. Egyébként a tisztességes, és előítélet nélküli történészek és Biblia kutatók, ugyan erre az eredményre kellett, hogy jussanak.

Másodszor pedig a Biblia, Istentől való eredetét, maga a Teremtő, próféciákban és egyértelmű kijelentésekben hitelesíti. Erről több igeversben is megbizonyosodhatunk:

„Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló! Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.” (Ézsaiás 46. fej. 9-10. versei, 695. old.)

„Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.” (2. Péter levél 1. fej. 20-21. versei, 266. old.)

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2.Timóteus 3. fej. 16-17. vers, 242. old.)

„Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam.” (Galata 1. fej. 11-12. vers, 213. old.)

„Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének.” (2. Péter levél 1. fej. 16. vers, 266. old.)

Péter, itt a Máté evangéliumában is olvasható megdicsőülési jelenetre hivatkozik, amit Jánossal és Jakabbal együtt éltek meg közösen az Úr dicsőségében. (Máté 17. fej. 1-5. versei, 23. old.)

Akik még nem ismerik az Szentírást, vagy csak felületesen, nem is tudhatják, hogy lelki hiányosságoktól szenvednek, lelki betegség sorvasztja életerejüket, terheli vállukat. Mert ezekről a fontos igeversekről, mit sem tudnak. Isten Igéje, és csak is, az Isten Igéje, képes tisztán megőrizni a hiteles üzenetet, hogy el tudjon minket igazítani az életünk és a világ útvesztőiben. Sajnos azok a tudományos mázzal leöntött új felfedezések, amikkel lépten-nyomon találkozhatunk a médiákban, alkalmasak sokszor még keresztények elbizonytalanítására is. Őrizkedjünk, ha jót akarunk magunknak az emberi hozzátevésektől, és elvételektől. Ehhez meg kell, ismerjük, és el kell, fogadjuk a Teremtő és a teremtmény természetes viszonyát. Meg kell tartanunk, hozzánk intézett és nagy gondossággal ránk szabott kéréseit, törvényeit, a maguk valóságában. Annál is inkább, mert ezek Isten irántunk érzett szeretetéből fakadnak, és tudom hihetetlen, de a mi érdekeinket szolgálják. El kell, hogy fogadjuk Ézsaiás próféta szavait, a könyvében leírtak alapján:

„Jaj, azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől! Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják: Ki lát minket, ki ismer bennünket? Micsoda fonákság! Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás az alkotójának: Nem ő alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?!” (Ézsaiás könyve 29. fej. 15-16. versei, 675. old.)

Bizony, hogy az igazságban tudjunk maradni, az sokszor, saját egonk vesztésével járó folyamat, de máshogy ez nem megy. Az örök élethez való jogot ezen keresztül szerezhetjük meg. A jó hír az, hogy a Szentírás bizonyítottan Istentől származik. Értünk emberekért született, és az objektív igazságot tartalmazza. János első levelében, ezt így fogalmazta meg a számunkra:

„Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az Igaz Isten és az örök élet.” (1.János levél 5. fej. 19-20. versei, 272. old.)

Sőt, ahogy a János evangéliumában Jézus maga kijelenti:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához csak is én általam. (János 14. fej. 6. vers,124. old.)

Azok a kiválasztottak, akik hitükkel és bemerítkezésükkel bizonyítják, hogy meghallották Isten hívó szavát az örökéletre, azok elfogadják, követik, és megtartják Krisztus Jézus beszédét. Ahogyan Krisztus Egyháza tagjai is megtartják a Szentírást, a teljes, Isten által kialakított formájában, megőrzik tisztaságát, mert tudják, hogy:

„Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amelyik rejtve volna előtte, sőt mindenki meztelen és fedetlen az ő szeme elött. Neki kell majd számot adnunk.” (Zsidó 4. fej. 12-13. versei, 248. old.)

Ebbe nincs különbség, pogánynak, zsidónak és kereszténynek egy az útja az üdvösségre. A Teremtőnkkel kötött, Krisztus általi újszövetség, Isten hiteles Igéje szerint.

A felhasznált igeversek a következők voltak:

2.Korinthus 11; 13-15. versek,
Ézsaiás 46; 9-10. versek,
2. Péter 1; 20-21. versek,
2. Timóteus 3; 16-17. versek,

Galata 1; 11-12. versek,
2. Péter 1; 16. vers,

Máté 17; 1-5. versek,
Ézsaiás 29; 15-16. versek,
1. János 5; 19-20. vers,

János 14; 6. vers,

Zsidó 4; 12-13. vers.