Az „Isten útjai kifürkészhetetlenek”

Az „Isten útjai kifürkészhetetlenek”, mondja az Írás, és valóban. Az evangélium terjedésének semmi sem szabhat korlátot. Még egy világjárvány sem. Mire a karantén rendelkezések elérték a keresztény gyülekezeteket, addigra éppen megoldódott, hogy melyek azok a technikai megoldások, amik biztosíthatják az evangélium otthonokba való eljutásának feltételeit. A szociál-média /facebook/ csoport szolgáltatása ugyanis, online felületet képes adni ahhoz, hogy istentiszteletet tudjunk közvetíteni, valós időben, a gyülekezetek tagjai, és az Isten Igéje iránt érdeklődők számára egyaránt. Legalább is a múlt hét végi alkalmunk, már ezzel a módszerrel történt, példát adva másoknak is. Ezekben a vészterhes időkben, kevés kompromisszummal, végül is meg tudjuk oldani, a karantén előírásainak, és a Teremtőnk, családtagjaival szembeni elvárásának, teljesítését. Így lesz ez most megoldva egy darabig, amig ez a világjárvány tart.

Kérünk benneteket, hogy kísérjétek figyelemmel és vegyetek részt minél többen az alkalmainkon. Minden vasárnap 10 h-kor csatlakozzatok Krisztus Egyháza Budapesti Gyülekezet facebook zárt csoportjához, és ott megtekinthetitek az élővideós istentiszteletet. Akik már tagjai a csoportnak, azoknak csak be kell jelentkezni. Akik pedig még nem tagjai, azoknak kérni kell ugyan itt a felvételt, amit azonnal meg is kaphat.

Az elmúlt alkalmunkon résztvevők már élvezhették ennek előnyeit. Krisztus Egyháza Gyülekezete összejöveteli rendje szerint, együtt énekelhették velünk a dicsőítő, magasztaló énekeket. Hallgathatták a nyitó imát, az igehirdetést, és előre felkészülve, részt vehettek az úrvacsorai megemlékezés rítusában, még, ha kissé rendhagyó módon is. A bibliaóra interaktív beszélgetős formáját ugyan, ez a kommunikációs rendszer, csak részben teszi lehetővé. Az igehirdetéssel kapcsolatos kérdések, írásban való feltevésére ugyanis van lehetőség, csak a válaszadás egy későbbi időpontra tolódik.

Ne felejtsük, Jézus Krisztus ígéretét, „ha ketten vagy hárman összejöttök, az én nevemben, ott leszek veletek”!

Az igehirdetés ezúttal egy bibliai tényhez kapcsolódva, érintette a jelenleg kialakult világhelyzet bizonyos aspektusát. A különleges járványügyi helyzet, közvetlenül is befolyásolta ugyanis, a társadalmak vezető elitjének kényszerű és szükséges hatalmi beavatkozásait. A veszélyhelyzet elhárítása érdekében, különleges hangsúly helyeződött ugyanis, a földi hatalom fontosságára. Ilyenkor azonban óriási a kisértés arra, hogy el felejtsük azt a bibliai tényt, hogy van felettünk egy felsőbb hatalom, ami a Teremtőnké. Pedig Jézus Krisztus minta imája, a „Mi Atyánk” utolsó sora, így hangzik: „mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Ámen.”

Az egy, örök, és élő Isten, akinek a Szentírásban megfogalmazott üzeneteit, és az emberiség számára megalkotott elvárásrendjét, nem lehet figyelmen kívül hagyni, a világi hatalom döntéseinél sem. Erre ugyanis egyértelmű, határozott utalásokat kapunk a Szentírásban. Nézzünk néhányat ezek közül:

„Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékát. De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelyeknek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.” (33. Zsoltár 10-12. versek)

„De az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét, igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket.” (9. Zsoltár 8-9.versek)

Láthatjuk, hogy az Úr megítéli a nemzeteket, és igazságosan teszi ezt. A nemzetek pedig mindig visszatükrözik az adott társadalmat alkotó emberek erkölcsi színvonalát. Nem mehet egyetlen nép sem, büntetlenül szembe Isten törvényeivel. Így azok földi vezetői sem. Ha ugyanis a ”gonoszság megnövekedik” és a „szeretet meghidegül” a világban, a Teremtő figyelmezteti teremtményeit. Ezt láttuk a Szentírásban a történelem során, és ezt éljük meg napjainkban is. De nézzük csak, a példákból, hogyan figyelmeztet bennünket és mit tanácsol nekünk az Úr:

„Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. Az Úr jelentette ki ezt az igét. Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt. Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad.” (Ézsaiás 24. fej. 3-6. versek)

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felöl, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.” (91. Zsoltár 1-10. versek)

„Az Igaz ember, ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját. Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram, neved dicséretére vágyott a lelkünk. Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek téged. Mert ha ítéletet tartasz a földön, igazságot tanulnak a világ lakói.” (Ézsaiás 26. fej. 7-9. versek)

„Eredj népem, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja.” (Ézsaiás 26. fej. 20. verse)

Mik a lehetőségei a mai kor emberiségének?

Az Isten és az ember között, Jézus Krisztus közvetítésével megkötött Újszövetség biztosítja a megmenekülés és üdvösségre jutás útját. Jézus Krisztus bűnmegváltó áldozata váltotta meg, az Úr bocsánatát bűneinkre. Ajándékba adott kegyelme, tette lehetővé az ő családjába való bejutás lehetőségét. Krisztus saját Egyházának védelme pedig, minden megtért, Isten Igéjét ismerő, Krisztusban hívő, és bűnei bocsánatára bemerítkező ember számára, biztosíthatja az utat az örök életbe. Ezt nevezi a Teremtőnk a „megszentelődés útjának”, és erre vigyáz Szent Szelleme, segítő munkájával.

„hanem – mivel a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: ”Szentek legyetek, mert én szent vagyok” (1. Péter 1. fej. 15-16. versek)

Olyan tulajdonságok, „lélekgyümölcsök” elsajátítására gondol itt a Teremtőnk, amelyeket a Szentírásból mindnyájan elsajátíthatunk. A Galatákhoz írott levelében Pál apostol ezeket röviden így foglalta össze:

„A lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig a Jézus Krisztuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” (Galata 5. fej. 22-24. versek)

Az emberek, világi döntéseikkel, ha jót akarnak maguknak és népeiknek, soha sem léphetik át Isten törvényeit és parancsolatait. Ezeket ugyanis éppen a mi érdekünkben hozta. Tudomásul kellene venni, és elismerni a Teremtő fennhatóságát, és nem szembe fordulni vele. Meg kellene értenünk végre, hogy ez a felettünk álló hatalom értünk tevékenykedik és nem ellenünk. Jót akar, és szereti elesett teremtményeit.

A felhasznált igeversek a következők voltak:

Máté 6; 13/b. vers,

33. Zsoltár 10-12. versek,

9. Zsoltár 8-9. versek,

91. Zsoltár 1-10. versek,

Ézsaiás 24; 3-6. versek,

Ézsaiás 26; 7-9. versek,

Ézsaiás 26; 20. vers,

1.Péter 1; 15-16. versek.

Galata 5; 22-24. versek.